Dịch Chuyển Chánh trong Mạng Lười của CDC
bằng tiếng Anh

Tìm:  

Trường hợp bị nạn đông người
(Mass Casualties: Vietnamese)


 


Ngôn Ngự

Liền lạc với CDC


Dich Chuyển trong Mạng Luới vể Sẵn Sàng Đối Phó Trường Hợp Khấn Cầp của CDC

• Trang gốc


Dịch Chuyển Thêm trong Mạng Lười về Sẵn Sàng Đối Phó Trường Hợp Khaån Khẩn Cấp của CDC


Dịch Chuyển Thêm trong Mạng Lười của CDC

“An toán vá tốt cho sức khỏe mọi ngưới”
Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh(CDC), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) •  888-232-6348 (TTY) • cdcinfo@cdc.gov