Skip navigation
Find your topic by first letter:

Oil Spills - Multiple Languages

Haitian Creole (Kreyol)
Laotian (Lao)
Vietnamese (Tiếng Việt)
Khmer (Khmer)
Spanish (español)
 

RHIN Logo

Haitian Creole (Kreyol)

 • Tips for Coping with the Oil Spill Disaster -- Managing Your Stress English
  Konsèy pou Siviv avèk Katastwòf Devèsman Petwòl -- Fason pou Kontwole Estrès Ou - Kreyol (Haitian Creole)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Dealing with Grief due to the Oil Spill Disaster English
  Konsèy pou Kontwole Chagren -- Akòz Katastwòf Devèsman Petwòl la - Kreyol (Haitian Creole)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Oil Spill Disaster Response Workers -- Possible Signs of Alcohol and Substance Abuse English
  Konsèy pou Travayè Repons pou Katastwòf Devèsman Petwòl la -- Siy Posib Konsomasyon Alkòl ak Itilizasyon Dwòg - Kreyol (Haitian Creole)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- A Guide for Parents and Educators English
  Konsèy pou Fason pou Pale ak Timoun ak Jenn Moun Konsènan Devèsman Petwòl la -- Yon Gid pou Paran ak Edikatè - Kreyol (Haitian Creole)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- Interventions at Home for Preschoolers to Adolescents English
  Konsèy pou Fason pou Pale ak Timoun ak Jenn -- Entèvansyon nan Kay pou Timoun ki nan laj pou Lekòl Pre-Matènèl jiska laj Adolesan - Kreyol (Haitian Creole)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

Khmer (Khmer)

 • Tips for Coping with the Oil Spill Disaster -- Managing Your Stress English
  Khmer (Khmer)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Dealing with Grief Due to the Oil Spill Disaster English
  Khmer (Khmer)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Oil Spill Disaster Response Workers -- Possible Signs of Alcohol and Substance Abuse English
  Khmer (Khmer)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- A Guide for Parents and Educators English
  Khmer (Khmer)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- Interventions at Home for Preschoolers to Adolescents English
  Khmer (Khmer)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

Laotian (Lao)

 • Tips for Coping with the Oil Spill Disaster -- Managing Your Stress English
  Lao (Laotian)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Dealing with Grief Due to the Oil Spill Disaster English
  Lao (Laotian)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Oil Spill Disaster Response Workers -- Possible Signs of Alcohol and Substance Abuse English
  Lao (Laotian)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- A Guide for Parents and Educators English
  Lao (Laotian)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- Interventions at Home for Preschoolers to Adolescents English
  Lao (Laotian)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Return to top

Spanish (español)

Vietnamese (Tiếng Việt)

 • Tips for Coping with the Oil Spill Disaster -- Managing Your Stress English
  Hướng Dẫn Đối Phó với Thảm Họa Tràn Dầu -- Quản Lý Căng thẳng của Quý Vị - Tiếng Việt (Vietnamese)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Dealing with Grief Due to the Oil Spill Disaster English
  Hướng dẫn Đối phó với vấn đề Đau buồn -- Do Thảm Họa Tràn Dầu - Tiếng Việt (Vietnamese)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Oil Spill Disaster Response Workers -- Possible Signs of Alcohol and Substance Abuse English
  Hướng dẫn cho Công nhân Ứng phó Thảm họa Tràn dầu -- Những Dấu hiệu Có thể Lạm dụng Rượu và Thuốc - Tiếng Việt (Vietnamese)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- A Guide for Parents and Educators English
  Hướng dẫn Nói chuyện với Trẻ em & Thanh thiếu niên về Thảm -- Hướng dẫn dành cho Phụ huynh và Giáo viên - Tiếng Việt (Vietnamese)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Tips for Talking to Children & Youth About the Oil Spill Disaster -- Interventions at Home for Preschoolers to Adolescents English
  Hướng dẫn Nói chuyện với Trẻ em & Thanh thiếu niên Về Thảm -- Can thiệp tại Nhà đối với Trẻ chưa đến - Tiếng Việt (Vietnamese)   PDF
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 • Return to top

Date last updated: 08 February 2011

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.