Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts
The Dutch in America, 1609-1664 / De Nederlanders in Amerika, 1609-1664
  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664

Along with Spain, Britain, France, and Russia, the Netherlands was one of the small group of European powers to claim territory and establish a colony on the soil of North America. In the early seventeenth century, the Dutch were active traders who dominated Europe's commerce with the East Indies. Expansion to the New World was a natural outgrowth of their role in Asia, as in 1609 the United East India Company (VOC) engaged the English navigator, Henry Hudson to try to find a new route to the wealthy spice islands in the East.

Hudson's explorations of Staten and Manhattan Islands and what later came to be known as the Hudson River led to further expeditions by the Dutch, who were primarily interested in developing a profitable fur trade with the Indians. In 1621 the Dutch government granted a charter to the West India Company (WIC) to develop trade in the New World. The directors of the WIC subsequently decided to establish a permanent colony, New Netherland, in the part of the North American coast that the Dutch claimed - the area between 40 and 45 degrees latitude. The first permanent settlers (ironically mostly French-speaking Protestant refugees from what is now Belgium) arrived in early 1624, and began to put down roots in parts of the present-day states of New York, New Jersey, Delaware, and Connecticut.

For the next forty years, the Dutch struggled to sustain the colony. They developed a lucrative fur trade with the Indians and built villages and farms throughout the mid-Atlantic region. Attracting settlers was difficult, however, in part because pressures to emigrate from the relatively prosperous home country were limited. The growth of English settlement in neighboring New England and conflict between England and the Netherlands eventually spelled the end of New Netherland, as Governor Peter Stuyvesant was forced to surrender New Amsterdam--soon to be renamed New York--to an English fleet in 1664.

The Dutch influence on America far outlasted the end of the colony, and can be seen in the many Dutch place names in New York, New Jersey, and elsewhere; in the architectural styles introduced by the Dutch settlers; and in the continued presence of the Dutch Reformed Church. Three future presidents--Martin Van Buren, Theodore Roosevelt, and Franklin Delano Roosevelt--were among the many prominent Americans descended from the early Dutch settlers.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Gezicht op Nieuw York...(View of New York...), Johannes Vingboons, 1664. NAH Map Collection.

New Amsterdam had approximately fifteen hundred inhabitants in 1664, the year that it passed from Dutch to British rule and became New York.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

A History of New-York, from the beginning of the world to the end of the Dutch Dynasty, Washington Irving, 1821. KB Special Collections.

Although Dutch rule in America lasted less than a century, it made a deep impression on American literature. Dietrich Knickerbocker, the fictional author of Irving's History of New York, gave his name to many important New York institutions, including the New York Knicks.Caption follows


Theodore Roosevelt, No. 2, U.S. Copyright Office, c1900. LC Prints and Photographs Division.

Theodore Roosevelt (1858-1919), one of three American presidents descended from the early Dutch settlers, served as president of the Police Commission of the City of New York, governor of the State of New York, and vice president of the United States before becoming president after the assassination of William McKinley in September 1901.


Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting
The Dutch in America, 1609-1664 / De Nederlanders in Amerika, 1609-1664
  De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664

Naast Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Spanje waren de Nederlanden een van de kleine groep Europese landen die eigendom claimden en nederzettingen stichtten op Noord-Amerikaanse bodem. In het begin van de 17de eeuw waren de Nederlanders actieve kooplieden, die de Europese handel met de Oost domineerden. Uitbreiding naar de Nieuwe Wereld was het logische gevolg van hun rol in Azië, toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1609 de Engelse zeevaarder Henry Hudson in dienst nam om een nieuwe route te vinden naar de rijke specerij-eilanden in de Oost.

Hudson's verkenningstochten naar Staten Eiland en Manhattan-eiland en naar de rivier die later de Hudson zou worden genoemd, leidde tot meer expedities van de Nederlanders, die vooral geïnteresseerd waren in het ontwikkelen van een winstgevende bonthandel met de Indianen.

In 1621 verleenden de Staten-Generaal de West-Indische Compagnie (WIC) het monopolie om handel te gaan drijven met de Nieuwe Wereld. De bewindhebbers van de WIC besloten vervolgens een permanente kolonie, Nieuw-Nederland, te stichten, in een door de Nederlanders geclaimd gebied aan de Noord-Amerikaanse kust tussen de 40ste en 45ste breedtegraad.

De eerste kolonisten (ironisch genoeg, meestal Frans sprekende, protestantse vluchtelingen uit het huidige België) arriveerden in het begin van 1624 en vestigden zich in gebieden van de huidige staten New York, New Jersey, Delaware en Connecticut.

De volgende veertig jaar spanden de Nederlanders zich in om de kolonie overeind te houden. Ze startten een winstgevende bonthandel met de Indianen en stichtten dorpen en boerderijen overal in de Mid-Atlantische regio. Het aantrekken van kolonisten was echter moeilijk, want er waren weinig redenen om het relatief welvarende thuisland te verlaten. De toenemende Engelse kolonisatie van het nabijgelegen New England en strijd tussen Engeland en de Verenigde Nederlanden betekenden het einde van Nieuw- c.1900 LC Prenten en Foto's Afdeling. Nederland en dwongen gouverneur Peter Stuyvesant in 1664 tot overgave van Nieuw-Amsterdam aan een Engelse vloot. Kort daarna werd Nieuw-Amsterdam tot New York omgedoopt.

De Nederlandse invloed in Amerika is nog lang na het einde van de kolonie blijven bestaan, en is terug te vinden in de vele Nederlandse plaatsnamen in New York, New Jersey en elders; in de architectuur die door de kolonisten werd geïntroduceerd; en in de nog altijd aanwezige Nederlands Hervormde Kerk. Onder de vele vooraanstaande Amerkanen die afstammen van de eerste Nederlandse kolonisten waren drie latere presidenten--Martin van Buren, Theodore Roosevelt en Franklin Delano Roosevelt.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Gezicht op Nieuw York... Johannes Vingboons, 1664. NAH Cartografische Collecties.

Nieuw-Amsterdam had in 1664, het jaar dat het van Nederlandse in Engelse handen overging en New York werd, circa 1500 inwoners.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

A History of New-York, from the beginning of the world to the end of the Dutch Dynasty (Een geschiedenis van New York, vanaf het begin van de wereld tot het einde van de Nederlandse dynastie), Washington Irving, 1821. KB Bijzondere Collecties.

Hoewel de Nederlandse heerschappij in Amerika minder dan een eeuw geduurd heeft, heeft ze wel haar stempel gedrukt op de Amerikaanse literatuur. De naam van Dietrich Knickerbocker, de fictieve auteur van Irving's History of New York, is door tal van belangrijke New Yorkse organisaties en verenigingen gebruikt, waaronder (de basketbalclub) de New York Knicks.Caption follows

Theodore Roosevelt, No. 2, U.S. Copyright Office, c.1900. LC Prenten en Foto's Afdeling.

Theodore Roosevelt (1858-1919) was een van de drie Amerikaanse presidenten die afstamden van de eerste Nederlandse kolonisten. Voordat hij president werd, na de moord op William McKinley in september 1901, was hij voorzitter van de Police Commission van de stad New York, gouverneur van de staat New York en vice-president van de Verenigde Staten.