Home > About NLS > Other Writings > Say How

NLS Other Writings

Say How: Y, Z

Issued February 2011

a  |  b  |  c  |  d  |  e  |  f  |  g  |  h  |  i  |  j  |  k  |  l  |  m  |  n  |  o  |  p  |  q  |  r  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  y  |  z

Key to pronunciation

Y

Yablans, Frank  (yä-BLÄNZ)
Yachmenev, Vitali  (YÄK-men-ev)
Yagudin, Aleksei  (ä-LEK-sā  YÄ-goo-DĒN)
Yahia, Latif  (lä-TĒF  YÄ-hē-ə)
Yaitanes, Greg  (yi-TĀN-əs)
Yamauchi, Collin  (KOL-ən  yä-mä-OOCH-ē)
Yankelovich, Daniel  (yäng-kə-LŌ-vich)
Yankovic, "Weird Al"  (YANG-kə-vik)
Yanmei, Xu  (SHOO-YÄN-MĀ)
Yannett, Bruce  (yə-NET)
Yanocek, Bernice  (YAN-ə-chek)
Yanovsky, Zal  (ZAL  yə-NOF-skē)
Yarbrough, Glenn  (YÄR-brō)
Yardeni, Ed  (yär-DEN-ē)
Yasgur, Max  (YAZ-gər)
Yastrzemski, Carl  (yə-STREM-skē)
Yates, Janty  (JAN-tē)
Yauch, Adam  (YOUK)
Ybarra, Thomas R.  (ē-BÄ-rä)
Yeakel, Lynn  (YĀK-əl)
Yeaton, Dana  (DĀN-ə  YET-‘n)
Yeats, Grainne  (GRÔN-yə  YĀTS)
Yeend, Frances  (YEND)
Yeffet, Isaac  (YEF-et)
Yeoh, Michelle  (YŌ)
Yerkes, Robert M.  (YÛR-kēz)
Yerxa, Ron  (YÛRK-sə)
Yeutter, Clayton K.  (YĪT-ər)
Yezierska, Anzia  (ÄN-zē-ə  yez-YÂR-skə)
Yi-An, Chen  (CHEN-YĒ-ÄN)
Yoakam, Dwight  (YŌK-əm)
Yoba, Malik  (mä-LĒK)
Yoch, Florence  (YŌK)
Yochelson, Alan  (YŌK-əl-sən)
Yoest, Charmaine  (shär-MĀN  YŌST)
Yohalem, Eve  (yō-HA-lem)
Yokich, Stephen P.  (YŌ-kich)
Yonai, Mitsumasa  (MIT-SOO-MÄ-SÄ  YÔ-NĪ)
Yones, Scott Lee  (YŌ-nəs)
Yordan, Philip  (yôr-DAN)
Youcha, Geraldine  (YOO-chə)
Youk, Thomas  (YOUK)
Youmans, Vincent  (YOOM-ənz)
Young, Dalene  (DĀ-LĒN)
Young, John Sacret  (SAK-rət)
Youngstein, Max  (YUNG-stēn)
Yourcenar, Marguerite  (yür-sə-NÄR)
Yow, Kay  (YOU)
Yslas, Blas, Jr.  (BLÄS  ĒS-läs)
Yueh, Linda  (YOO)
Yun, Lou  (LŌ-YUN)
Yune, Johnny  (YOON)
Yun-Fat, Chow  (YOON-FÄT)
Yurka, Blanche  (YÜR-kə)
Yuro, Timi  (TIM-ē  YÜR-ō)
Yuskavage, Lisa  (LĒS-ə  yoo-SKĀ-vij)
Yutang [Yu-t'ang], Dr. Lin  (LIN-YOO-TÄNG)

Key to pronunciation

Back to top

Z

Zabar, Lillian  (ZĀ-bär)
Zabar, Louis  (ZĀ-bär)
Zacarias, Karen  (zä-kä-RĒ-əs)
Zaccagnini, Anthony  (zak-ə-NĒN-ē)
Zacherle, John  (ZAK-ər-lē)
Zackman, Gabra  (GAB-rə  ZAK-mən)
Zadan, Craig  (ZĀD-ən)
Zadora, Pia  (PĒ-ə  zä-DÔR-ə)
Zaentz, Saul  (ZANTS)
Zagat, Tim  (zə-GAT)
Zagorodniuk, Vyacheslav  (VYÄCH-is-lôf  zäg-ôr-OD-nyook)
Zagorska, Dorota  (dôr-ŌT-ə  zä-GÔR-skə)
Zaharius, Babe Didrikson  (DĒ-drik-sən  zä-HAR-ē-əs)
Zaheti, Caveh  (KÄ-vā  zä-HĒT-ē)
Zais, Jim  (ZĪS)
Zaitsev, Aleksandr  (ZĪT-sef)
Zajick, Dolora  (də-LÔR-ə  ZÄ-chik)
Zakaria, Fareed  (fä-RĒD  zä-KÄR-ē-ə)
Zakarian, Arik  (ÄR-ēk  zä-KÄR-ē-ən)
Zakrzewsky, Alex  (zäk-SHEF-skē)
Zamir, Israel  (zä-MĒR)
Zandi, Mark  (ZAN-dē)
Zanova, Aja  (Ī-ä  zä-NŌ-vä)
Zany, Bob  (ZĀN-ē)
Zapruder, Abraham  (zə-PROOD-ər)
Zatopek, Emile  (ZA-tō-pek)
Zawinul, Joe  (ZÄ-wi-nəl)
Zayak, Elaine  (ZĀ-ak)
Zazula, Jon  (zə-ZOO-lə)
Zdrok, Victoria  (ZDROK)
Zdurenciek, Jack  (zər-EN-sik)
Zeber, George  (ZĒ-bər)
Zedillo Ponce de Leon, Ernesto  (sā-DĒ-ō-pons-dā-lā-ŌN)
Zeevi, Rehavam  (re-hä-VÄM  ze-EV-ē)
Zeffirelli, Franco  (FRÄN-kō  zef-ə-REL-lē)
Zehetmair, Thomas  (TSĀ-et-mīr)
Zehme, Bill  (ZEM-ē)
Zeiger, Jim  (ZĪG-ər)
Zelazny, Roger  (zə-LAZ-nē)
Zellweger, Renee  (rə-NĀ  ZEL-weg-ər)
Zeman, Jacklyn  (ZĒM-ən)
Zemeckis, Robert  (zə-MEK-is)
Zemin, Jiang  (JYUNG  zə-MIN)
Zenkel, Gary  (zen-KEL)
Zerbe, Anthony  (ZÛRB-ē)
Zerbe, Jerome  (ZÛRB-ē)
Zerbe, Lawson  (ZÛRB-ē)
Zerhouni, Elias  (e-LEE-əs  zər-HOO-nē)
Zernike, Kate  (ZÛR-ni-kē)
Zeroue, Amos  (ZER-ō-wā)
Zeta-Jones, Catherine  (ZĒT-ə)
Zetterling, Mai  (MĪ  ZET-ər-ling)
ZeVan, Barry  (zə-VAN)
Zevon, Warren  (ZĒ-von)
Zewe, Charles  (ZĒ-wē)
Zezel, Peter  (ZEZ-əl)
Zhamnov, Alex  (ZHAM-näf)
Zhao, Hongbo  (HUNG-BŌ  ZHOU)
Zhirinovsky, Vladimir  (zhēr-ə-NOF-skē)
Zhluktov, Viktor  (ZHLOOK-tôf)
Zhuoqiang, He  (HĒ-ZHOO-KWANG)
Zieff, Howard  (ZĒF)
Ziegenmeyer, Nancy  (ZĒG-in-mī-ər)
Ziegfeld, Florenz  (FLÔR-enz  ZĒG-feld)
Ziemba, Karen  (zē-EM-bä)
Zien, Chip  (ZĪ-ən)
Ziering, Ian  (Ī-ən  ZĒR-ing)
Ziering, Nikki  (ZĒR-ing)
Zigo, Marc  (ZĪ-gō)
Zildjian  (ZIL-jən)
Zimbalest, Efram  (ZIM-bə-list)
Zimbalest, Stephanie  (ZIM-bə-list)
Zimolzak, Frank  (zim-ÔL-zak)
Zinackis, Richard  (zə-NÄK-əs)
Zinczenko, David  (zin-ZENK-ō)
Zindel, Paul  (zin-DEL)
Zinke, Peggy  (ZINK)
Zinni, Anthony  (ZIN-ē)
Ziporyn, Marvin  (zə-PÔR-ən)
Zippel, David  (ZIP-əl)
Zipprodt, Patricia  (ZIP-rot)
Zivanovic, Trifun  (TRIF-ən  zə-VÄN-ə-vik)
Zlomsowitch, Keith  (ZLOM-sə-wich)
Zlozower, Neil  (ZLŌ-zou-ər)
Zmed, Adrian  (zə-MED)
Zmeskal, Kim  (zə-MES-kəl)
Zmievskaya, Galina  (gə-LĒN-ə  zmē-ef-SKĪ-ə)
Zmuda, Bob  (zə-MOOD-ə)
Zobel, Hiller B.  (zō-BEL)
Zoe, Rachel  (ZŌ)
Zoeller, Fuzzy  (ZEL-ər)
Zoeller, Leslie  (ZŌL-ər)
Zoellick, Robert B.  (ZEL-ik)
Zolotow, Maurice  (ZŌL-ə-tō)
Zolotow, Sam  (ZOL-ə-tō)
Zolotow, Steve  (ZOL-ə-tou)
Zorich, Louis  (LOO-ē  ZÔR-ich)
Zorina, Vera  (zôr-ĒN-ä)
Zschau, Ed  (SHOU)
Zsigmond, Vilmos  (ZIG-mond)
Zuber, Catherine  (ZOO-bər)
Zucco, George  (ZOO-kō)
Zucker, David  (ZÜK-ər)
Zucker, Jeff  (ZUK-ər)
Zucker, Jerry  (ZÜK-ər)
Zuckerman, Mort  (ZÜK-ər-mən)
Zuckert, Eugene M.  (ZOOK-ərt)
Zukerman, Eugenia  (ZOOK-ər-mən)
Zukor, Adolph  (Ā-dôlf  ZOO-kôr)
Zuniga, Daphne  (zoo-NĒG-ə)
Zuniga, Joseph  (ZOON-i-gə)
Zurbriggen, Pirmin  (PIR-min  ZÛR-bri-gən)                                                
Zutaut, Tom  (zoo-TAUT)
Zweibel, Alan  (zwī-BEL)
Zwemer, Eric  (ZWĀ-mər)                                                                              
Zwilich, Ellen Taaffe  (TĀF  ZWIL-ik)
Zyuganov, Gennadi A.  (gen-Ä-dē  tsyoo-GÄN-ôf)  

Back to top


Library of Congress Home      NLS Home      Comments about NLS to nls@loc.gov

About this site      Comments about this site to the NLS Reference Section

Posted on 2011-03-01