Home > About NLS > Other Writings > Say How

NLS Other Writings

Say How: E, F, G, H

Issued February 2011

a  |  b  |  c  |  d  |  e  |  f  |  g  |  h  |  i  |  j  |  k  |  l  |  m  |  n  |  o  |  p  |  q  |  r  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w  |  x  |  y  |  z

Key to pronunciation

E

Eade, Dominique  (dō-min-ĒK  ĒD)
Eagles, Jeanne  (JĒN)
Eakes, Bobbie  (ĒKS)
Eames, Claire  (ĀMZ)
Eames, Emma  (ĀMZ)
Eanet, Larry  (EN-ət)
Eappen, Deborah  (ĒP-ən)
Eappen, Matthew  (ĒP-ən)
Eappen, Sunil  (soo-NĒL  ĒP-ən)
Earhart, Amelia  (ÂR-härt)
Eber, Jose  (zhō-ZĀ  ā-BÂR)
Eberle, Bob  (EB-ər-lē)
Eberle, Ray  (EB-ər-lē)
Ebersol, Dick (EB-ər-sōl)
Ebersole, Christine  (EB-ər-sōl)
Ebert, Roger  (Ē-bûrt)
Ebi, Earl  (Ē-bē)
Ecevit, Bulent  (bə-LENT  EJ-ə-vit)
Echaveste, Maria  (ech-ə-VES-tā)
Echenberg, Dean  (EK-ən-bûrg)
Eckhart, Meister  (MĪS-tər  EK-härt)
Eckstine, Billy  (EK-stīn)
Edell, Dr. Dean  (i-DEL)
Edell, Marc  (i-DEL)           
Edelman, Pawel  (PÄV-əl  ED-əl-mən)                             
Edelstein, Lisa  (ED-əl-stēn)
Edelstein, Saul  (ED-əl-stēn)
Edelstein, Terese  (tə-RĒS  ED-əl-stēn)
Eder, Linda  (ED-ər)
Eder, Shirley  (ĒD-ər)
Ederle, Gertrude  (ED-ər-lē)
Edgerton, Harold  (EJ-ər-tən)
Eels, George  (ĒLZ)
Efron, Marshall  (EF-ron)
Egeland, Jan  (YÄN  EG-lund)
Egersgegi, Krizstina  (kris-TĒN-ä  EG-ûr-ZEG-ē)
Egerton, Anne  (EJ-ər-tən)
Egerton, Sarah  (EJ-ər-tən)
Egester, Tim  (EG-əs-tər)
Eggerth, Marthe  (MÄR-tä  EG-ârt)
Eglee, Charles H.  (EG-lē)
Egoyan, Atom  (e-GOI-ən)
Ehle, Jennifer  (ĒL-ē)
Ehle, John  (ĒL-ē)
Ehlers, Vernon J.  (Ā-lərz)
Ehrenreich, Barbara  (ÂR-en-rīk)
Ehrlich, Robert L.  (ÛR-lik)
Ehrlichman, John  (ÛR-lik-mən)
Eichhorn, Lisa  (LĒS-ə  ĪK-hôrn)
Eiesland, Nancy  (ES-lund)
Eige, Jonathan  (ĪG)
Eige, Lillian  (ĪG)
Eigeman, Chris  (ĪG-ə-mən)
Eigen, Jack  (ĪG-ən)
Eighner, Lars  (Ī-nər)
Eilber, Janet  (EL-bər)
Eilperin, Juliet  (ĪL-pə-rin)
Eilshemius, Louis  (el-SHĒM-ē-əs)
Eiseley, Loren  (ĪZ-lē)
Eisen, Gustav  (Ī-zən)
Eisen, Thelma "Tiby"  (TĪ-bē  ĪS-ən)
Eisenmenger, Michael  (ĪZ-ən-meng-ər)
Eisenstaedt, Alfred  (ĪZ-ən-stat)
Eisenstein, Sergei  (ser-GĀ  ĪZ-ən-stīn)
Eisner, Michael  (ĪZ-nər)
Eisner, Will  (ĪZ-nər)
Ejiofor, Chiwetel  (CHOO-it-el  EDJ-ō-fôr)
Ekman, Gosta  (YÔS-tä  ĀK-män)                                                  
Ekulona, Saidah Arrika  (sä-ĒD-ä  ÄR-ə-kə  Ā-koo-LŌN-ə)
Elam, Jack  (Ē-lam)
Elcar, Dana  (DAN-ə  EL-kär)
Eldard, Ron  (EL-därd)
Elders, Joycelyn  (JOIS-lən)
Elek, Zoltan  (ZŌL-tän  Ē-lek)
Eleniak, Erika  (ə-LEN-ē-ak)
Elg, Taina  (TĪN-ə  ELG)
el-Guerrouj, Hicham  (HĒ-shäm  el-gä-ROOJ)
Eliadees, Peter  (il-ē-Ī-dēz)
Elias, David  (ə-LĪ-əs)
Elice, Kimberly  (ə-LĒS)
Elice, Rick  (EL-is)
Elion, Gertrude B.  (EL-ē-ən)
Eliscu, Edward  (EL-is-kyoo)
Elisofon, Eliot  (EL-ə-sof-ən)
Elkind, Peter  (EL-kīnd)
Ellenberger, Henri  (on-RĒ)
Elliott, Denholm (DEN-əm)
Elliott, Elle  (EL-ē)
Elliott, Stephan  (STEF-ən)
Ellis, Aunjanue  (ÄN-jə-noo)
Ellis, Monta  (MON-tā)
Ellis, Rehema  (rə-HĒ-mə)
Elmes, Fred  (ELMZ)
Elo, Jorma  (EL-ō)
Eltinge, Julian  (EL-tinj)
Elwes, Cary  (EL-wāz)
Ely, Joe  (Ē-lē)
Ely, John Hart  (Ē-lē)
Ely, Paul H.R.  (Ē-lē)
Ely, Ron  (Ē-lē)
Emanuel, Rahm  (RÄM  ə-MAN-yoo-əl)
Emerich, Roland  (EM-ər-ik)
Emge, Charlie  (EM-jē)
Emi, Frank  (EM-ē)
Eminem  (EM-ən-EM)
Emmanuel  (ā-män-WEL)
Emme  (EM-ē)
Emmerich, Noah  (EM-ə-rik)
Emond, Linda  (Ē-mənd)
Emperatriz, Zoila Augusta [Yma Sumac] (SOIL-ä  ä-GOOSH-tä  EM-per ä-TRĒS)
Enchautegui, Daniel  (EN-chə-tā-gē)                                                                                 
Engalitcheff, Niklos  (en-GEL-i-chef)
Engel, Lehman  (LĀ-mən  ENG-əl)
Engibous, Thomas J.  (EN-jə-boos)
Engvall, Bill  (ENG-väl)
Eno, Brian  (Ē-nō)
Enos, John  (Ē-nōs)
Enrique, Luis  (loo-ĒS  en-RĒ-kā)
Ensign, John  (EN-sən)
Enters, Angna  (ANJ-nä)
Entratter,Jack  (en-TRÄT-ər)
Entriken, Knowles  (NŌLZ  EN-trə-kin)
Enyart, Bob  (EN-yərt)
Enzi, Michael B.  (EN-zē)
Ephron, Henry  (EF-rən)
Ephron, Kai  (KĪ  EF-rən)
Ephron, Nora  (EF-rən)
Ephron, Pheobe  (EF-rən)
Episcopo, Joe  (ə-PIS-kə-pō)
Epstein, Alvin  (EP-stīn)
Epstein, Brian  (EP-stīn)
Epstein, Edward  (EP-stēn)
Epstein, Dr. Fred  (EP-stīn)
Epstein, Jacob  (EP-stīn)
Epstein, Jason  (EP-stīn)
Epstein, Joseph  (EP-stīn)
Epstein, Julius  (EP-stēn)
Epstein, Leslie  (EP-stēn)
Epstein, Louis  (LOO-ē  EP-stīn)
Epstein, Michael  (EP-stēn)
Epstein, Philip  (EP-stēn)
Epstein, Rob  (EP-stēn)
Epstein, Robert  (EP-stēn)
Epstein, Theo  (EP-stēn)
Equi, Elaine  (EK-wē)
Erbe, Bonnie  (ÛR-bā)
Erdemovic, Drozan  (DROZ-an  ûr-DEM-ə-vich)
Erdreich, Ben  (ÛR-drich)
Erdrich, Louise  (ÛR-drik)
Erice, Victor  (ä-RĒ-thā)
Erickson, Leif  (LĪF)
Erickson, Roky  (ROK-ē)
Erlanger, A. L. [Abraham Lincoln]  (ÛR-lang-ər)
Erlanger, Mitchell  (ÛR-lang-ər)
Erlichman, John  (ÛR-lik-mən)
Errair, Ken  (ə-RÂR)
Erstad, Darin  (ÛR-stad)
Erstein, Hap  (ÛR-stēn)
Ertugen, Ahmet  (Ä-mət  ÛR-tə-gən)
Ertugen, Mica  (MĒK-ə  ÛR-tə-gən)
Ertugen, Nesuhi  (NES-oo-ē  ÛR-tə-gən)
Eruzione, Mike  (ə-roo-zē-ŌN-ē)
Escude, Nicolas  (ES-koo-dā)
Eshoo, Anna G.  (ESH-oo)
Esiason, Boomer  (ə-SĪ-ə-sən)
Eskew, Tucker  (ES-kyoo)
Eslaminia, Resa  (REZ-ə  es-lä-MIN-ē-ə)
Espada, Martin  (mär-TĒN  es-PÄ-də)
Estefan, Gloria  (e-STEF-än)
Estes, Allan  (ES-təs)
Estes, Billie Sol  (SOL ES-tēz)
Estes, Richard  (ES-tēz)
Estes, Rob  (ES-tēz)
Estess, Jenifer  (ES-təs)
Estevez, Emilio  (es-TEV-ez)
Estigarribia, Jose Felix  (hō-SĀ  FĀ-lēks  ES-tə-gär-rē-byä)
Estime, Michael J.  (es-TĒM)
Estopinal, Renee  (ren-Ā  es-TŌ-pi-näl)
Estrada, Joseph  (JŌ-sef  es-TRÄ-dä)
Estrich, Susan  (ES-trich)
Eszterhas, Joe  (ES-tər-häz)
Ethier, Andre  (ĒTH-ē-ər)
Ettinger, Heidi  (ET-ən-jər)
Eugenides, Jeffrey  (yə-JEN-ə-dēz)
Eun-Hee, Kim  (YOON-HĒ)
Evanier, Mark  (EV-ə-nēr)
Evanovich, Janet  (ē-VÄN-ō-vich)
Evans, Geraint  (gə-RĪNT)
Evans, Maurice  (MÔR-is)
Evelove, Alex  (ĒV-luv)
Evelyn, Judith  (ĒV-lin)
Evers, Medger  (EV-ərz)
Evers-Williams, Myrlie  (MÛR-lē  EV-ərz)
Everson, Cory  (ĒV-ər-sən)
Everson, William K.  (EV-ər-sən)
Evert, Chris  (EV-ərt)
Evigan, Greg  (EV-ə-gin)
Ewell, Tom  (YOO-əl)
Ewen, Todd  (YOO-ən)
Exiner, Billy  (EX-i-nər)
Exton, Gae  (GĀ  EX-tən)
Eyde, Samuel  (Ā-DĒ)
Eyen, Tom  (Ī-in)
Eyler, John  (Ī-lər)
Eyman, Scott  (Ī-mən)
Eyre, Chris  (ÂR) 
Eyre, Richard  (ÂR)
Eythe, William  (ĪTH)
Eyton, Charles  (ĪT-ən)

Key to pronunciation

Back to top

F

Fabares, Shelley  (fab-ə-RĀ)
Fabi, Teo  (TĀ-ō  FÄB-ē)
Fabio  (FÄB-yō)
Fabish, Arthur  (FAB-ish)
Fabray, Nanette  (fab-RĀ)
Facinelli, Peter  (fach-ə-NEL-ē)
Faderman, Lillian  (FĀ-dər-mən)
Fadhli, Amy  (FAD-lē)
Faerstein, Saul  (FÂR-stēn)
Fagen, Donald  (FĀ-gən)
Fagerbakke, Bill  (FÄG-ər-bäk-ē)
Faget, Maxime  (mak-SĒM  fä-ZHĀ)
Faggella, Duccio  (DOO-chē-ō  fä-JEL-ä)
Fahey, Brandon  (FĀ-hē)
Fahey, Jeff  (FĀ-hē)
Fainaru-Wada, Mark  (FĀ-nə-roo  WÄ-də)
Fairbault, Alexander  (FÂR-i-bō)
Faircloth, Lauch  (LOK)
Fairstein, Linda  (FÂR-stīn)
Faison, Frankie  (FĀ-zon)
Faison, George  (FĀ-zon)
Fakir, Abdul  (FĀK-ər)
Fako, Edward  (FAK-ō)
Falan, Tanya  (TAN-yə  FAL-ən)
Falch, Robert  (FÄLKH)
Faldo, Nick  (FAL-dō)                                        
Faleomavaega, Eni F.H.  (EN-ē  FÄ-lā-ō-mä-vä-ENG-gə)
Falkenburg, Jinx  (FÄL-kən-bûrg)
Fallaci, Oriana  (ôr-ē-ÄN-ä  fä-LÄ-chē)
Faltskog, Agnetha  (äng-NĒ-ə-tä  FELTS-kook)
Faludi, Susan  (fə-LOOD-ē)
Fama, Eugene F.  (FÄ-mə)
Fanck, Arnold  (FÄNK)
Fanueil, Douglas  (FAN-yəl)
Faracy, Stephanie  (FAR-ə-sē)
Farhi, Nicole  (FÄR-ē)
Faria, Arthur  (FÄR-ē-ə)
Farinia, Mimi  (fä-RĒN-yä)
Farinia, Richard  (fä-RĒN-yä)
Farmiga, Vera  (fär-MĒ-gə)
Farr, Finis  (FĪN-əs)
Farrakhan, Louis  (LOO-is  FÄR-ə-kän)
Farrar, Beatrice  (FAR-ər)
Farrar, Tommy  (FAR-ər)
Farrar-Frazer, Leasa  (LĒ-sə  fə-RÄR-FRĀ-zər)
Farrelly, Bob  (FAR-ə-lē)
Farrelly, Peter  (FAR-ə-lē)
Fascell, Dante B.  (fə-SEL)
Fassbinder, Rainer Werner  (RĪ-nər  VÛR-nər  FÄS-bin-dər)
Fassett, Kaffe  (KĀF)
Fassi, Carlo  (FÄS-ē)
Fast-Khazaee, Laura  (kä-ZĪ-ē)
Fastow, Andy  (FAS-tou)
Fatone, Joey  (fə-TŌN)
Fattah, Chaka  (SHÄK-ə  fä-TÄ)
Faubus, Orval  (FÔ-bəs)
Fauci, Dr. Anthony  (FOU-chē)
Fauver, Bill  (FÔ-vər)
Favre, Brett  (FÄRV)
Favreau, Jon  (fav-RŌ)
Fawell, Harris  (FĀ-wel)
Fawzi, Ahmad  (FOU-zē)
Fazenda, Louise  (fə-ZEN-dä)
Fazio, Vic  (FĀZ-ē-ō)
Federici, Amy  (fed-ər-Ē-chē)
Federici, Danny  (fed-ər-Ē-sē)
Fediukov, Oleg  (FED-yə-kôf)
Fegte, Ernst  (ÛRNST  FEG-tē)
Fehmer, Marie  (FĀM-ər)
Fehr, Donald  (FĒR)
Fehr, Rick  (FÂR)
Fehr, Rudi  (FER)
Fei, Meng  (MUNG  FĀ)
Feibleman, Peter  (FĒB-əl-mən)
Feifel, Herman  (FĪ-fəl)
Feig, Paul  (FĒG)
Feiger, Geoffrey  (FĪ-gər)
Feighan, Edward F.  (FĒ-an)
Feikin, Rhea  (RĒ-ə  FĪK-ən)
Feiller, Bea  (BĒ-ə  FĪ-lər)
Feininger, Andreas  (än-DRĀ-əs  FĪN-ing-gər)
Feininger, Conrad  (FĪN-ing-gər)
Feininger, Lionel  (FĪN-ing-gər)
Feinstein, Alan  (FĪN-stīn)
Feinstein, Dianne  (FĪN-stīn)
Feinstein, John  (FĪN-stēn)
Feinstein, Martin  (FĪN-stēn)
Feinstein, Michael  (FĪN-stīn)
Feist, Leo  (FĪST)
Feister, Dr. Susan  (FĒS-tər)
Feiten, Buzzy  (FĪT-ən)
Feith, Douglas J.  (FĪTH)
Fejos, Paul  (FĀ-hōs)
Fekkai, Fredric  (fə-KĪ)
Feldblum, Chai  (HĪ  FELD-bloom)
Feldman, Trude  (TROOD-ē)
Feldshuh, Tovah  (TŌ-və  FELT-shoo)
Feldstein, Al  (FELD-stēn)
Feldstein, Andrew  (FELD-stīn)
Feldstein, Mark  (FELD-stēn)
Feldstein, Martin  (FELD-stīn)
Felicia, Thom  (TOM  fə-LĒSH-yə)
Felix, Maria  (FĀ-lix)
Feliz, Tony  (fe-LĒS)
Felke, Petra  (PET-rə  FEL-kə)
Fellini, Federico  (fed-e-RĒ-kō  fel-LĒ-nē)
Felos, George  (FĒ-lōs)
Feltenstein, George  (FELT-ən-stēn)
Fenady, Andrew J.  (FEN-ə-dē)
Fenjves, Pablo (FEN-yə-vesh)
Fennelly, Parker  (FEN-lē)
Feore, Colm  (KŌLM  fē-ÔR)
Ferguson, Colin  (KOL-ən)
Ferguson, Niall  (NĒL)
Fernandes, George  (JÔRJ  fûr-NAN-des)
Ferrall, Scott  (fə-RAL)
Ferrante, Arthur  (fə-RANT-ē)
Ferrare, Cristina  (fə-RÄ-rē)
Ferre, Gianfranco  (jon-FRÄN-kō  fer-RĀ)
Ferrer, Fernando  (fə-RÂR)
Ferrer, Jose  (fə-RÂR)
Ferrer, Mel  (fə-RÂR)
Ferrer, Miguel  (fə-RÂR)
Ferrigno, Lou  (fə-RIG-nō)
Ferrugia, John  (fə-ROO-zhyä)
Feste, Shana  (SHÄN-ə  FES-tē)
Fetchit, Stepin  (STEP-ən  FECH-ət)
Fetisov, Viacheslav  (VYÄ-ches-läf  fe-TĒ-sôf)
Feuchtwanger, Lion  (LĒ-on  FOIKHT-väng-ər)
Feuer, Cy  (FYOO-ər)
Feuerstein, Mark  (FOI-ər-stēn)
Feyder, Jacques  (ZHÄK  fā-DÂR)
Feyerick, Deborah  (FĀ-rik)
Feynman, Richard P.  (FĪN-mən)
Fforde, Jasper  (FÔRD)
Fichandler, Zelda  (FITCH-and-lər)
Ffytche, Matt  (FICH)
Fiato, Craig "Tony the Animal"  (fē-ÄT-ō)
Fiato, Larry  (fē-ÄT-ō)
Ficke, Arthur Davison  (FIK-ē)
Fiedler, Arthur  (FĒD-lûr)
Fieger, Doug  (FĪ-gər)
Fieger, Geoffrey  (FĪ-gər)
Fielder, Cecil  (SES-əl)
Fiennes, Joseph  (FĪNZ)
Fiennes, Martha  (FĪNZ)
Fiennes, Ralph  (RĀF  FĪNZ)
Fiers, Alan  (FĪ-ərz)
Fierstein, Harvey  (FĪ-ər-stēn)
Figes, Eva  (Ē-və  FĪ-jēz)
Figgins, Chone  (SHÄN)
Figgis, Mike  (FIG-is)
Fijnje, Bobby  (FIN-yā)
Fikac, Jeremy  (FĒ-koch)
Filerman, Mike  (FĪL-ər-mən)
Filicia, Thom  (TOM  fə-LĒSH-ə)
Filipowski, Grzegorz  (ZHE-gôrsh  fil-i-POV-skē)
Fina, Jack  (FĒN-ə)
Findlater, Jane  (FIND-lat-ər)
Findlater, Mary  (FIND-lat-ər)
Findlay, Gillian  (JIL-ē-ən  FIND-lā)
Finkel, Fyvush  (FĪ-vəsh  FINK-əl)
Finnbogadottir, Vigdis  (VĪZH-dēs  fin-bō-gä-DŌ-tēr)
Finneran, Katie  (FIN-ə-rən)
Firestein, Les  (FĪ-ər-stēn)
Fishbacher, Siegfried  (FISH-bäk-ər)
Fischer-Dieskau, Dietrich  (DĒS-kou)
Fishel, Danielle  (FISH-əl)
Fisher, Joely  (JŌ-ə-lē)
Fitton, Tom  (FIT-'n)
Fitts, Buron  (BYOOR-ən)
Fitzmaurice, George  (fits-MÔR-is)
FitzSimons, Charles  (fit-SĪ-mənz)
Fizdale, Robert  (FIZ-dâl)
Flach, Frederic  (FLAK)
Flame, Ditra  (flä-MĀ)
Flanagan, Fionnuala  (fə-NOO-lə)
Flatley, Michael  (FLAT-lē)
Flaum, Thea  (THĒ-ə  FLÔM)
Flavin, Frank  (FLĀ-vin)
Flavin, Jennifer  (FLĀ-vin)
Fleck, Bela  (BĀ-lə)
Fleder, Gary  (FLĒD-ər)
Fleder, Rob  (FLĀD-ər)
Fleischer, Ari  (ÄR-ē  FLĪ-shər)
Fleischer, Dave  (FLĪ-shər)
Fleisher, Max  (FLĪ-shər)
Fleisher, Richard  (FLĪ-shər)
Fleiss, Heidi  (FLĪS)
Flint, Motley  (MOT-lē)
Flockhart, Calista  (kə-LIST-ə  FLOK-härt)
Florreich, Lois  (FLÔR-ik)
Flosnik, Anne  (FLOS-nik)
Flower, Gilly  (JIL-ē)
Flowers, Gennifer  (JEN-ə-fər)
Floyd, Jami  (JĀM-ē)                       
Flug, James  (FLOOG)
Flyger, Vagn  (VAUN  FLĒ-gər)
Foale, Michael  (FŌL)
Foat, Ginny  (JIN-ē  FŌT)
Foch, Nina  (NĒN-ə  FOSH)
Fodor, Eugene  (fə-DÔR)
Foege, William  (FĀ-gē)
Foehler, Amy  (FŌL-ər)
Foer, Jonathan Safran  (FÔR)
Fogli, Laura  (LOU-rä  FŌL-yē)
Foglietta, Tom  (fo-lē-ET-ə)
Folger, Abagail  (FŌL-jər)
Follett, Ken  (FOL-ət)
Folsey, George  (FŌL-zē)
Fomunyoh, Chris  (fō-MOON-yō)
Foner, Naomi  (nā-Ō-mē  FŌN-ər)
Fong, Hua Guo  (HWÄ-GWŌ-FUNG)
Fonoti, Toniu  (tō-NYOO  fō-nō-TĒ)
Fontanne, Lynne  (fon-TAN)
Fonteyn, Margot  (MÄR-gō  fon-TĀN)
Foran, Dick  (fôr-AN)
Foray, June  (fôr-Ā)
Forbes, Maya  (MĪ-ə)
Forbes, Sabina  (sə-BĪ-nə)
Forbstein, Leo  (FÔRB-stēn)
Ford, Lita  (LĒT-ə)
Fordice, Kirk  (FÔR-dīs)
Fordyce, Jerry  (FÔR-dīs)
Forke, Farrah  (FÔR-kē)
Forman, Milos  (MĒ-lōsh)
Fornatale, Pete  (FÔR-nə-TEL)
Forsyth, Bruce  (FÔR-sīth)
Forsyth, Rosemary  (FÔR-sīth)
Forte, Joe (FÔR-tā)
Forte, Will (FÔR-tā)
Forteich, Dr. Eric  (FÔR-tich)
Fortier, Michael  (FÔR-tē-ā)
Foschi, Jessica  (FOSH-ē)
Fosse, Bob  (FOS-ē)
Fosse, Ray  (FOS-ē)
Fotile, Jim  (fō-TĒL)
Foucheux, Rick  (fō-SHĀ)
Foulke, Keith  (FULK)
Foudy, Julie  (FOUD-ē)
Foushee, Ray  (foo-SHĀ)
Fowler, Wyche  (WĪCH)
Fowles, John  (FOULZ)
Fox, Megan  (MĀG-ən)
Fox, Vicente  (vi-SEN-tā)
Fox-Genovese, Elizabeth  (jen-ə-VĒS-ē)
Foxe, Fanne  (FAN-ē  FOX)
Fradon, Ramona  (FRĀD-ən)
Frahm, Sheila  (FRÄM)
Frakes, Jonathan  (FRĀKS)
Francen, Victor  (FRAN-sən)
Franchetti [Fonda], Afdera  (äf-DÂR-ä  frän-CHET-ē)
Franchi, Sergio  (SÂR-jyō  FRÄNG-kē)
Franchitti, Dario  (frän-KIT-ē)
Franchot, Peter  (FRAN-chō)
Franciosa, Anthony / Tony  (fran-sē-ŌS-ə)
Francis, Ivor  (ĪV-ər)
Francis, Paulo  (POU-loo  FRÄN-sēsh)
Franciscus, James  (fran-SIS-kəs)
Francke, Lynda Bird  (FRANK-ē)
Frankenthaler, Helen  (FRANK-ən-thôl-ər)
Frankl, Viktor E.  (FRÄNK-'l)
Franklin, Aretha  (är-ĒTH-ə)
Franklyn, Sabina  (sə-BĒN-ə)
Franz, Dennis  (FRÄNZ)
Franz, Eduard  (ED-wərd  FRÄNZ)
Franz, Elizabeth  (FRÄNZ)
Fraser, Antonia  (an-TŌ-nē-ə  FRĀZ-ər)
Fraser, Brendan  (FRĀZ-ər)
Fraser, Elizabeth  (FRĀZ-ər)
Fraser, Nora  (FRĀZ-ər)
Fratangelo, Diane  (fra-TAN-jə-lō)
Fratianne, Linda  (frät-ē-ÄN-ē)
Frazee, Jane  (frä-ZĒ)
Frazier, Brenda  (FRĀZH-ər)
Frazier, Stephen  (FRĀZH-ər)
Freberg, Stan  (FRĒ-bûrg)
Frechette, Louise  (frə-SHET)
Frechette, Mark  (frə-SHET)
Frechette, Peter  (frə-SHET)
Freeh, Louis J.  (LOO-ē  FRĒ)
Frees, Paul  (FRĒZ)
Frehley, Paul "Ace"  (FRĀ-lē)
Frei, Eduardo  (FRĀ)
Freidel, Frank  (frī-DEL)
Frelich, Phyllis  (FRĒ-lik)
Freleng, Friz  (FRIZ  FRĒL-ing)
Frelinghuysen, Rodney  (FRĒ-ling-hī-zən)
Frenke, Eugene  (FREN-kē)
Frenzel, Bill  (FREN-zil)
Frerotte, Gus  (frə-ROT)
Freuchen, Peter  (FROI-kən)
Freuer, Matt  (FROO-ər)
Freund, Ernst  (FROIND)
Freund, Karl  (FROIND)
Freundlich, Peter  (FROIND-lik)
Frey, Amber  (FRĪ)
Frey, Leonard  (FRĪ)
Frey, Nathaniel  (FRĪ)
Freyberg, Bernard Cyril  (FRĪ-bûrg)
Friberg, Arnold  (FRĒ-bûrg)
Fricke, Janie  (FRIK-ē)
Fricke, John  (FRIK-ē)
Fried, Dwora  (də-VÔR-ə  FRĒD)
Fried, Stephen  (FRĒD)
Fried, Walter  (FRĒD)
Friedan, Betty  (frē-DAN)
Friede, Eleanor  (FRĒD)
Friedgen, Ralph  (FRĒ-jin)
Friedhofer, Hugo  (FRĒD-hof-ər)
Friedkin, William  (FRĒD-kin)
Friedle, Will  (frə-DEL)
Friedrich, Mike  (FRĒD-rik)
Friedrich, Su  (SOO  FRĒD-rik)
Friel, Brian  (FRĒL)
Fries, Joe  (FRĒZ)
Friesner, Esther M.  (FRĒZ-nər)
Friganza, Trixie  (frə-GAN-zə)
Friml, Rudolf  (FRIM-əl)
Frisa, Dan  (FRĒZ-ə)
Frison-Roche, Roger  (rō-ZHĀ  frē-ZHO[N]-RUSH)
Fritsch, Willy  (VIL-ē)
Frizzell, Col. D.D.  (fri-ZEL)
Frizzell, Lefty  (fri-ZEL)
Frobe, Gert  (FRŌB-ə)
Froelich, Harold  (FRĀ-lik)
Froelich, Paula  (FRŌ-lik)
Froemke, Susan  (FRŌM-kē)
Frohnmayer, Dave  (FRŌN-mī-ər)
Frohnmayer, John  (FRŌN-mī-ər)
Frolick, Billy  (FROL-ik)
From, Al  (FROM)
Fromme, Lynette "Squeaky"  (li-NET  FRŌ-mē)
Froug, William/Bill  (FROOG)
Frueh, Alfred  (FRĒ)
Frye, Soleil Moon  (sō-LĀ  FRĪ)
Frykowski, Voitek  (VOI-tek  frī-KOU-skē)
Fualaau, Vili  (VIL-ē  fə-LOU)
Fuamatu-Ma’afala, Chris  (foo-ä-MÄ-too-mä-ä-FÄ-lä)
Fuchs, Klaus  (FYOOKS)
Fuchs, Leo  (FYOOKS)
Fuchs, Michael  (FYOOKS)
Fuentes, Daisy  (FWEN-tes)
Fuerth, Leon S.  (FÛRTH)
Fugard, Athol  (ATH-əl  FYOO-gärd)
Fugate, Karil  (KAR-əl  FYOO-gāt)
Fugate, Martha  (FYOO-gāt)
Fugees, The  (FOO-jēz)
Fugelsang, John  (FYOOG-əl-sang)
Fugit, Merrill  (FYOO-jit)
Fuhrman, Mark  (FÛR-mən)
Fujimori, Alberto  (foo-jē-MÔR-ē)
Fukuda, Keiji  (KĀ-JĒ  FOO-KOO-DÄ)
Fukudome, Kosuke  (KŌS-kā  foo-koo-DŌ-mā)
Fulghum, Robert  (FÜL-jum)
Fulginiti, Mary  (fül-ji-NĒT-ē)
Fulginiti-Shakar, George  (fül-ji-NĒT-ē-shə-KÄR)
Fuller, Loie  (LŌ-ē)
Fuller-Reich, Wendy  (RICH)
Funicello, Annette  (foo-ni-CHEL-ō)
Funk, Walther  (VÄL-tûr  FÜNK)
Fuqua, Anna  (FYOO-kwä)
Fuqua, Don  (FOOK-wā)
Fuqua, Harvey  (FYOO-kwä)
Furay, Richie  (fûr-Ā)
Furnard, Bob  (fûr-NÄRD)
Furness, Betty  (fûr-NES)
Furth, Colin  (KOL-ən)
Fusar-Poli, Barbara  (FOO-sär-PŌL-ē)
Fussell, Sarah  (FUS-əl)
Fuster, Frank  (FOOS-tər) 
Fuster, Ileana  (il-ē-ÄN-ə  FOOS-tər)
Futrell, Robert  (FYOO-tril)
Fyffe, Will  (FĪF)

Key to pronunciation

Back to top

G

Gaal, Francisca  (frän-SIS-kä  GÄL)
Gabel, Sukhreet  (sə-KRĒT)
Gabin, Jean  (ZHÄ[N]  ga-BA[N])
Gabler, Milt  (GĀB-lər)
Gabler, Neal  (GĀB-lər)
Gabor, Eva  (Ā-vä  gä-BÔR)
Gabor, Jolie  (ZHŌ-lē  gä-BÔR)
Gabor, Magda  (MÄG-dä  gä-BÔR)
Gabor, Zsa Zsa  (ZHÄ-zhä  gä-BÔR)
Gacioch, Rose  (GĀ-shok)
Gacy, John Wayne  (GĀ-sē)
Gagarin, Yuri  (YÜR-ē  gä-GÄ-rin)
Gaghan, Stephen  (GĀ-gən)
Gagne, Eric  (GÄN-yā)
Gagne, Greg  (GAG-nē)
Gagne, Verne  (GÄN-yə)
Gagnon, Rene  (REN-ē  GAG-nən)
Gahan, Dave  (GÄN)
Gail, Zoe  (ZŌ-ē)
Gailhaguet, Didier  (dēd-YĀ  GĪ-ə-GĀ)
Gaiman, Neil  (GĀ-mən)
Gaines, Levi  (LĒ-vī)
Gaiser, Terrence (GĪ-zər)
Gaither, Gant  (GANT  GĀ-thur)
Gajdusek, Daniel Carleton  (gə-DOO-sek)
Galan, Nely  (NEL-ē  gə-LÄN)
Galanter, Yale  (gə-LAN-tər)
Galanos, James  (GÄ-lä-nōs)
Galati, Frank  (gä-LÄT-ē)
Galbraith, John Kenneth  (GAL-brāth)
Galdikes, M.F.  (GÄL-di-kus)
Galen, Rich  (GĀL-ən) 
Galiena, Anna  (ÄN-yoo  gäl-YEN-ə)
Galifianakis, Zach  (ZAK  gal-ə-fə-NAK-əs)
Galin, Reed  (GĀL-ən)
Galindo, Rudy  (gə-LIN-dō)
Gallagher, Bronagh  (BRŌ-nə)
Gallant, Mavis  (MĀ-vis  gə-LÄNT)
Gallaudet, Edward Miner  (GAL-ə-DET)
Gallegly, Elton  (GAL-ə-glē)
Gallego, Mike  (gä-YĀ-gō)
Gallegus, Manuel  (man-WEL  gä-YĀ-gəs)
Galli, Joe  (GAL-ē)
Galli, Rosina  (GÄL-ē)
Gallian, Ketti  (KET-ē  GAL-ē-ən)
Gallo, Birgitta  (bər-GĒT-ə)
Galloway, Leata  (LĒT-ə)
Galuten, Albhy  (AL-bē  GAL-ə-tin)
Gamache, Laurie  (gä-MÄSH)
Gamatra, Nisha  (NĒSH-ə  gə-MÄ-trə)
Gambatesa, Donald  (gam-bə-TĒZ-ə)
Gambon, Michael  (GAM-bən)
Gamelin, Maurice Gustave  (gam-LA[N])
Gammage, Jonny  (GAM-əj)
Gampel, Lilit  (LIL-ēt  gam-PEL)
Gance, Abel  (Ä-BEL  GÄNS)
Gandhi, Sonia  (GÄN-dē)
Gandil, Chick  (GAN-dəl)
Gangel, Jamie  (JĀM-ē  gang-GEL)
Gangwal, Rakesh  (rä-KESH  GÄN-gwäl)
Ganim, Peter  (GAN-im)
Ganis, Sid  (GAN-is)
Ganoung, Richard (gə-NONG)
Gans, Danny  (GANZ)
Ganske, Greg  (GAN-skē)
Gao, Christina  (GOU)
Gapay, Les  (gä-PĀ)
Gara, Larry  (GÂR-ə)
Garabedian, Mitchell  (gar-ə-BĀ-dē-ən)
Garagiola, Joe  (GAR-ə-jē-Ō-lə)
Garcetti, Gil  (gär-SET-ē)
Garciaparra, Nomar  (NŌ-mär  gär-sē-ə-PÄR-ə)
Garde, Betty  (GÄRD)
Gardenia, Vincent  (gär-DĒN-yə)
Gardner, Ava  (ĀV-ə)
Gari, Brian  (GAR-ē)
Gari, Roberto  (GAR-ē)
Garin, Geoff  (JEF  GAR-ən)
Garmaise, Freda  (FRĒD-ə  gär-MĀZ)
Garnett, Gale  (gär-NET)
Garnett, Tay  (gär-NET)
Garofolo, Janeane  (jə-NĒN  gə-RO-fə-lō)
Garrett, Leif  (LĀF)
Garrido, Philip  (gä-RĒ-dō)
Garrigue, Jean  (JĒN  gä-RĒG)
Garriguenc, Rene  (rə-NĀ  GAR-i-gank)
Garrison-Steves, Kelly  (STĒVZ)
Garrova, Robert  (gə-RŌV-ə)
Garth, Lakita  (lə-KĒT-ə) 
Gascoigne, Babmer  (BAM-bər  gas-KOIN)
Gaskell, Elizabeth  (GAS-kəl)
Gassel, Sylvia  (gə-SEL)
Gassman, Vittorio  (vē-TÔR-ē-ō  GÄS-män)
Gasteyer, Ana  (ÄN-ə  GAS-tī-ər)
Gatti-Casazza, Giulio  (JOOL-yō  GÄT-ē-kä-SÄT-sä)
Gaubatz, Lynn  (GOU-bats)
Gaudin, Chad  (gō-DAN)
Gaudio, Bob  (GAU-dē-ō)
Gaudio, Tony  (GAU-dē-ō)
Gauger, Tom  (GĀ-jər)
Gaultier, Jean-Paul  (ZHÄ[N]-PAUL  gō-tē-Ā)
Gauthe, Gilbert  (GŌ-tā)
Gauthier, James  (GÔ-thē-ər)
Gautier, Dick  (GŌ-tyā)
Gauvreau, Emile  (gav-RŌ)
Gaver, Chasen  (CHĀS-ən  GĀV-ər)
Gavin, James  (GAV-ən)
Gavin, John  (GAV-ən)
Gavin, Tia  (TĒ-ə  GAV-ən)
Gavry, Rhea  (RĒ-ə  GĀV-rē)
Gawande, Atul  (ä-TOOL  gä-WÄN-dē)
Gayda, Virginio  (vēr-JĒN-yō  GĪ-dä)
Gazzaniga, Michael S.  (gə-ZÄN-i-gə)
Gazzara, Ben  (gə-ZÄR-ə)
Geaney, Tim  (GĀN-ē)
Gearan, Mark  (GĒR-ən)
Gebrselassie, Haile  (HĪL-ē  GEB-rə-sə-las-ē)
Gedda, Nicolai  (YED-ə)
Gedevanishvili, Elene  (ā-LÄN-ə  GED-ə-vän-ish-VĒ-lē)
Gedrick, Jason  (GED-rik)
Gee, Peggy  (JĒ)
Geertz, Clifford  (GÛRTS)
Geffen, David  (GEF-in)
Gegan, James  (GĒ-gən)
Gehman, Richard  (GĀ-mən)
Geil, Joe "Corky"  (GĪL)
Gein, Edward  (GĒN)
Geisel, Ted [Dr. Seuss]  (GĪ-zəl)
Geist, Bill  (GĪST)
Geist, Kenneth  (GĪST)
Geithner, Timothy  (GĪT-nər)
Gejdenson, Sam  (GĀD-ən-sən)
Gekas, George  (GĒK-əs)
Gelblum, Peter  (GEL-bloom)
Gelder, Bob  (GEL-dər)
Gell, Alan  (GEL)
Geller, Uri  (YOOR-ē  GEL-ər)
Gemignani, Paul  (jem-in-YÄN-ē)
Gemmell, Nancy  (GIM-əl)
Genadry, Michael R.  (jə-NÄD-rē)
Genaust, Bill  (jə-NOUST)
Gendel, Steve  (gen-DEL)
Genecco, Terese  (tə-RĒS  jə-NEK-ō)
Geneen, Linda  (GĒ-nən)
Genego, William J.  (jen-Ā-gō)
Genet, Jean  (ZHÄ[N]  zhe-NĀ)
Genevieve  (zhä[n]-VYEV)
Geniesse, J.M.  (jə-NĒS)
Genn, Leo  (GEN)
Gennaro, Peter  (jə-NÂR-ō)
Genovese, Kitty  (jen-ə-VĒS)
Genthe, Arnold  (GEN-tə)
Gentile, Cathy  (jen-TIL-ē)
Gentile, Charles  (jen-TIL-ē)
Gentile, Johnny  (jen-TĒL)
Gentile, Lance A.  (jen-TĒL)
Gentile, Rick  (jen-TĒL)
Gentileschi, Artemisia  (ärt-ə-MĒ-zē-ə  jān-tē-LES-kē)
Genus, Karl (JEN-əs)
Geoghan, John J.  (GĀ-gən)
Geragos, Mike  (GER-ə-gəs)
Geraud, Andre  (zhā-RŌ)
Geray, Steven  (gə-RĀ)
Gerchas, Mary Anne  (GÛR-chəs)
Gerdes, Dr. John C.  (GÛR-dēz)
Gere, Richard  (GĒR)
Gergen, David  (GÛR-gən)
Gergiev, Valery  (və-LÂR-ē  GÂR-gē-yef)
Gerhardt, Michael  (GÂR-härt)
Gerlach, Jim  (GÛR-lok)
Gerle, Andrew  (GÛRL-ə)
Gerlich, Gary  (GÛR-lich)
German, Hal  (JÛR-mən)
German, Jeff  (GÛR-mən)
Germann, Greg  (GÛR-mən)
Germaniuk, Humphrey D.  (jûr-mə-NIK)
Germond, Jack  (jər-MOND)
Gernreich, Rudi  (GÛRN-rīk)
Gerolmo, Chris  (jər-OL-mō)
Geronimo, Gil  (HĒL  hə-RON-ə-mō)
Gerould, Gary  (JER-əld)
Gerry, Elbridge  (GER-ē)
Gershe, Leonard  (GÛRSH)
Gershon, Gina  (gûr-SHON)
Gerson, Betty Lou  (GÛR-sən)
Gerstein, Mordicai  (MÔR-də-kī  GÛR-stēn)
Gertler, Mark  (GÛRT-lər)
Gertz, Jami  (JĀM-ē  GÛRTS)
Gerulaitis, Vitas  (VĒ-təs  jer-ə-LĪT-əs)
Gerun, Tom  (GER-ən)
Gerut, Jody  (GÂR-ət)
Gervais, Ricky  (jər-VĀS)
Gesell, Arnold  (ge-ZEL)
Gesell, Gerhard  (GÂR-härt  gə-ZEL)
Gestas, Nicole  (GES-təs)
Geter, Lenell  (li-NEL  JĒT-ər)
Getty, Aileen  (ī-LĒN)
Getty, Balthazar (BAL-thə-zär)
Geva, Tamara  (tä-MÄR-ä  JĒV-ä)
Gever, Martha  (GĒV-ər)
Gewirtz, Howard  (Gə-WÛRTS)
Geyelin, Cecilia “Sherry”  (JĀ-lin)
Geyelin, Philip L. (JĀ-lin)
Geyer, Georgie Ann  (GĪ-ər)
Ghaffari, Matt  (gə-FÄR-ē)
Ghanen, Elias  (GÄN-ən)
Ghantt, David Scott  (GANT)
Gharib, Susie  (GAR-əb)
Ghe, Aleksander  (GĒ)
Gheida, James  (GĀD-ə)
Gheorge, Cornel  (JÔRJ)
Ghezzi, Vic  (GĀT-sē)
Ghukov, Evgeni  (ev-GEN-ē  ZHOO-kôf)
Giacoia, Frank  (jē-ə-KOI-ə)
Giallelis, Stathis  (STÄTH-ēs  yə-LÂL-ēs)
Giamatti, A. Bartlett "Bart"  (jē-ə-MÄT-ē)
Giamatti, Marcus  (jē-ə-MÄT-ē)
Giamatti, Paul  (jē-ə-MÄT-ē)
Giambalvo, Louis  (LOO-ē  jē-əm-BÄL-vō)
Giambi, Jason  (jē-ÄM-bē)
Gian, Joseph  (JĒ-ən)
Giancanna, Sam  (jē-ən-KÄN-ə) 
Giangreco, Pete  (jē-ən-GREK-ō)
Giannarelli, Laura  (jen-ə-REL-ē)
Giannini, A.P.  (jē-ə-NĒN-ē)
Giannulli, Mossimo (MÔS-i-mō  jē-ä-NOO-lē)
Giarrantano, Joe  (jē-är-än-TÄ-nō)
Gibb, Maurice  (MÔR-is)
Gibbons, Cedric  (SED-rik)
Gibbons, Euell  (YOOL)
Gibbs, Genelle  (jə-NEL)
Gideonse, Harry D.  (GID-ē-uns)
Giel, Paul  (GĒL)
Giella, Joe  (jē-EL-ə)
Gielgud, John  (GĒL-güd)
Gies, Miep  (MĒP  KHĒS)
Giesecke, Adolph  (Ā-dolf  GĒS-kē)
Giesler, Jerry  (GĒS-lər)
Gigante, Vincent  (jə-GÄN-tē)
Giger, H. R.  (GĒG-ər)
Gigli, Beniamino  (bā-nyä-MĒ-nō  JĒ-lyē)
Gigli, Romeo  (RŌM-ē-ō  JĒ-lē)
Gigliotti, Donna  (jə-LOT-ē)
Gigot, Paul  (zhi-GŌ)
Giguere, Jean-Sebastian  (se-bäs-TYÄ[N]  ZHÄ[n]  zhə-GÂR)
Gilan, Yvonne  (GIL-ən)
Gilbert, Alyce  (AL-is)
Gilberto, Astrud  (AS-trood  jil-BÂRT-ō)
Gilberto, Joao  (ZHWOU[n]  jil-BÂRT-ō)
Gilchrist, Connie  (GIL-krist)
Gilchrist, Ellen  (GIL-krist)
Gildea, William  (gil-DĀ)
Gile, Betsy  (GĪL)
Giles, Dudley  (JĪLZ)
Giles, J.  (GĪLZ)
Gill, Thea  (TĀ-ə  GIL)
Gilleland, Peggy  (GIL-ə-land)
Gilles, Alexe  (ə-LEX-ē  GIL-əs)
Gillett, James J.  (jil-ET)
Gillett, John  (GIL-ət)
Gilliam, Terry  (GIL-ē-əm)
Gilliatt, Penelope  (GIL-ē-ət)
Gillibrand, Kirsten  (JĪL-ə-brand)
Gillmore, Margalo  (MÄR-gə-lō)
Gilmore, Mikal  (MĪ-kəl)
Ginebra, Bea  (hi-NĀB-rə)
Gingold, Hermione  (hər-MĪ-ə-nē  GING-gōld)
Gingrey, Phil  (GING-rē)
Gingrich, Newt  (GING-grich)
Ginsburg, Ruth Bader  (BĀD-ər)
Giove, Missy  (jē-Ō-vē)
Giraldi, Bob  (jə-RÄL-dē)
Giraldo, Greg  (jər-ÄL-dō)
Girardi, Joe  (jə-RÄR-dē)
Girdano, Jerry  (jər-DÄ-nō)
Girnau, Frederic  (GÛR-nou)
Girzone, Joseph  (gir-ZŌN)
Gissin, Raanan  (rä-NÄN  gis-ĒN)
Giuffra, Robert  (JIF-rə)
Giuffre, Jimmy  (JOO-frē)
Giuliani, Rudy  (joo-lē-ÄN-ē)
Giunta. Salvatore  (sal-və-TÔR-ā  JOON-tə)
Giuntoli, Neil  (jin-TŌ-lē)
Givenchy, H.L.  [see "de Givenchy"]
Givhan, Robin  (gi-VÄN)
Givot, George  (gē-VŌ)
Gizycka, Felicia  (fə-LĒSH-ə  gə-ZHĒS-kə)
Gladke, Peter  (GLAD-kē)
Gladstein, Richard  (GLAD-stēn)
Glasel, John  (glə-SEL)
Glaser, Elizabeth  (GLĀZ-ər)
Glaser, Paul Michael  (GLĀZ-ər)
Glaser, Vera  (GLAS-ər)
Glaus, Tony (GLÔS)
Glavine, Tom  (GLAV-ən)
Glen, Alixe  (ə-LĒX)
Glendening, Parris  (glen-DEN-ing)
Glickstein, Howard  (GLIK-stīn)
Globus, Yoram  (YÔR-əm  GLŌ-bəs)
Glotzer, Liz  (GLÄT-zər)
Glover, Danny  (GLUV-ər)
Glover, John  (GLUV-ər)
Glover, Sandra  (GLUV-ər)
Glover, Savion  (SĀV-ē-on  GLUV-ər)
Gluck, Louise Elisabeth  (GLIK)
Glut, Donald E.  (GLOOT)
Glyn, Elinor  (GLIN)
Gnagy, Jon  (NĀ-gē)
Gnecchi Vittorio  (NYE-kē)
Goad, Jim  (GŌD)
Gobel, George  (GŌB-əl)
Godard, Jean-Luc  (ZHÄ[N]-LOOK  gō-DÄR)
Godchaux, Donna  (GOD-shô)
Godchaux, Keith  (GOD-shô)
Goddard, Mark  (GOD-ərd)
Goddard, Paulette  (GOD-ərd)
Godie, Lee  (GŌ-dā)
Godley, Kevin  (GOD-lē)
Godowsky, Dagmar  (goo-DOF-skē)
Goebbels, Joseph  (YŌ-sef  GÛ-bilz)
Goebel, Timothy  (GĀB-'l)
Goedert, James  (GED-ərt)
Goehring, Alan  (GER-ing)
Goen, Bob  (GŌ-ən)
Goergen-Rood, Margie  (GÔR-jən-ROOD)
Goering, Hermann  (HER-män  GÂR-ing)
Goetschl, Renate  (rə-NÄT-ə  GÛT-shəl)
Goeth, Amon  (Ä-mon  GÛRT)
Goethe, Ann  (GÛ-tə)
Goethe, Johann Wolfgang  (YŌ-hän  VÜLF-gäng  GÛ-tə)
Goetz, Augustus  (GETS)
Goetz, Bernhard  (BÛRN-härd  GETS)
Goetz, Peter Michael  (GETS)
Goetz, Ruth  (GETS)
Goffredi, Robert  (gō-FRED-ē)
Gogean, Gina  (GŌ-zhän)
Gogoladze, Vladimir  (vlä-DĒ-mir  gō-gôl-OT-sē)
Goizueta, Roberto  (rō-BÂR-tō  goi-SWET-ä)
Golata, Andrew  (gə-LÄT-ə)
Gold, Dore  (DÔR-ē)
Gold, Elon  (Ē-lon)
Gold, Matea  (mə-TĀ-ə)
Goldberg, Lucianne  (LOOS-ē-AN)
Goldblum, Jeff  (GŌLD-bloom)
Golden, LaVona "Sandi"  (lə-VŌN-ə)
Goldenweiser, Alexander A.  (GŌL-den-wī-zər)
Goldhagen, Erich  (ER-ik  GŌLD-hä-gən)
Goldoni, Lelia  (LĒ-lē-ə)
Goldman–Rakic, Patricia  (RAK-ēsh)
Goldsman, Akiva  (ə-KĒV-ə)
Goldstein, Charles  (GŌLD-stēn)
Goldstein, Jack  (GŌLD-stēn)
Goldstein, Jenette  (GŌLD-stēn)
Goldstein, Julie  (GŌLD-stēn)
Goldstein, Leonard  (GŌLD-stēn)
Goldstein, Ruby  (GŌLD-stēn)
Golic, Bob  (GŌ-lik)
Golikov, Alexander  (äl-ek-SÄN-der  GŌ-li-kof)
Golikov, Vladimir  (vlä-DĒ-mēr  GŌ-li-kof)
Golle, John (GŌ-lē)
Gollitzen, Alexander  (gol-IT-sin)
Golobow, Henry  (GO-lo-bou)
Golonka, Arlene  (gə-LONK-ə)
Gombell, Minna  (MIN-ə  gom-BEL)
Gomery, Douglas  (GUM-ə-rē)
Gomes, Marcelo  (mär-SEL-ō  GŌ-mez)
Gomes, Peter J.  (GŌMZ)
Gomez, Thomas  (gō-MEZ)
Gomulka, Wladislaw  (vwä-DIS-wäf  gô-MÔL-kä)
Gonsalves, Marc  (gon-SÄL-vəs)
Gonzales, Elian  (el-YÄN)
Gonzales, Miguel Angel  (mē-GEL  än-HEL)
Gonzales, Virgilio  (vēr-HĒL-yō)
Goode, Brad  (GÜD)
Goode, Virgil H.  (GOOD)
Gooden, Dwight  (GÜD-ən)
Goodlatte, Robert W.  (GÜD-lat)
Gooding, Cuba Jr.  (KYOOB-ə)
Goodlatte, Bob  (GÜD-lat)
Goodman, Tonne  (TON-ē)
Goodstein, Laurie  (GÜD-stīn)
Goodwin, Doris Kearns  (KÛRNZ)
Goodwin, Ginnifer  (JEN-ə-fər)
Goolagong, Evonne  (ē-VON  GOOL-ə-gong)
Goorjian, Michael  (GÜR-jən)
Goosen, Retief  (rə-TĒF  GOOS-ən)
Goranson, Lecy  (LĒ-sē  GÔR-ən-sən)
Gorbachev, Mikhail  (mē-KHĪL  GÔR-bä-CHOF)
Gorbachev, Raisa  (rī-ĒS-ə  GÔR-bä-CHOF)
Gordeeva, Ekaterina  (ā-kät-er-ĒN-ä  gôr-dē-Ā-vä)
Gordimer, Nadine  (GÔR-də-mər)
Gordnier, John  (GÔRD-nēr)
Gorecki, Henryk  (HEN-rik  goor-ETZ-skē)
Gorelick, Jamie S.  (gə-REL-ik)
Gorelik, Mordecai "Max"  (MÔR-də-kī  gôr-EL-ik)
Gorme, Eydie  (ĒD-ē  gôr-MĀ)
Gortner, Marjoe  (MÄR-jō  GÔRT-nər)
Gorycki, James  (gər-IK-ē)
Gosch, Martin  (GŌSH)
Gosden, Freeman F.  (GOZ-dən)
Gossard, Chrisha  (KRISH-ə  GOS-ərd)
Gosselaar, Mark Paul  (GOS-lər)
Gosselin, Jon  (JON  GOS-lin)
Gosselin, Kate  (GOS-lin)
Gossett, Louis  (LOO-əs  GOS-ət)
Gottehrer, Richard  (GOT-ə-rər)
Gotti, John  (GOT-ē)
Goudal, Jetta  (ZHET-ə  goo-DÄL)
Goudge, Elizabeth  (GOOZH)
Goudsmit, Samuel  (HOUSH-mit)
Gough, Gary  (GÔF)
Gough, Lloyd  (GÔF)
Gould, Eliga  (ə-LĪ-jə  GOOLD)
Gould, Elliot  (GOOLD)
Gould, Robbie  (GŌLD)
Goulet, Robert  (goo-LĀ)
Gourevitch, Philip  (GÔR-ə-vich)
Gousha, Joseph, Sr. & Jr.  (goo-SHĀ)
Gowars, Jim  (GOU-ərz)
Goz, Harry  (GOZ)
Graae, Jason  (GRÄ)
Graber, Doug  (GRĀ-bər)
GraBois, Stuart  (grab-WÄ)
Gracen, Elizabeth Ward  (GRĀ-sən)
Grade, Chaim  (KHĪ-əm  GRÄD-ə)
Gradstein, Linda  (GRAD-stēn)
Graf, Steffi  (GRÄF)
Graglia, Lino  (GRÄL-yə)
Graham, Jorie  (JÔR-ē)
Grahame, Margot  (MÄR-gō)
Granato, Cammi  (grä-NÄT-ō)
Grandage, Michael  (GRAN-dəj)
Grandmaison, Sylvia  (GRAND-mās-ən)
Graner, Charles  (GRĀN-ər)
Grant, Gerry  (JER-ē)
Grant, Gogi  (GŌ-gē)
Granz, Norman  (GRANTS)
Grappelli, Stephane  (stā-FÄN  grə-PEL-ē)
Graser, Earle  (GRĀZ-ər)
Grass, Gunter  (GOON-tir  GRÄS)
Grassle, Karen  (GRAS-lē)
Grasso, June  (GRÄS-ō)
Graubart, Judy  (GRŌ-bärt)
Grauman, Sid  (GROU-mən)
Grauman, Walter  (GROU-mən)
Grauso, Joe  (GROU-sō)
Gravel, Mike  (grə-VEL)
Graves, Denyce  (də-NĒS)
Graves, Jamale  (jə-MEL)
Gravet, Fernand  (fâr-NÄ[N]  grä-VĀ)
Gravine, Anita  (grə-VĒN)
Gray, Francine du Plessix  (də-plā-SĒ)
Grbac, Elvis  (GUR-bak)
Greaves, Jon  (GRĀVZ)
Greaza, Walter  (grə-ZĀ)
Grech, Rick  (GRECH)
Greco, Buddy  (GREK-ō)
Greco, Juliet  (zhool-YET  GREK-ō)
Greece, Helene  (hə-LĒN  GRĒS)
Green, Abel  (Ā-bəl)
Green, Adolph  (Ā-dolf)
Green, Jillian  (JIL-ē-ən)
Green, Martyn  (MÄR-tən)
Green, Sihugo  (sə-HYOO-gō)
Green, Walon  (WĀ-lən)
Greenhaigh, Peter  (GRĒN-halsh)
Greenough, Dorothy  (GRĒ-nō)
Greenough, Peter  (GRĒ-nō)
Greenstein, Fred  (GRĒN-stīn)
Greenstein, Jeff  (GRĒN-stīn)
Greenwich, Ellie  (GREN-ich)
Gregorich, Barbara  (grə-GÔR-ich)
Greider, William  (GRĪD-ər)
Greif, Michael  (GRĪF)
Greig, Celeste  (GREG)
Greisman, Alan  (GRĪS-mən)
Grelle, Jim  (GREL-ə)
Greneker, Claude  (GREN-ə-kər)
Grenfell, Joyce  (GREN-fəl)
Grenier, Richard  (gren-YĀ)
Grenier, Zach  (ZAK  gren-YĀ)
Gress, Louis  (LOO-is)
Grethel, Henry  (GRETH-əl)
Grey, Lita  (LĒT-ə)
Grieco, Richard  (GRĒK-ō)
Grier, David Allen  (GRĒR)
Grier, Pam  (GRĒR)
Grier, Rosey  (GRĒR)
Griese, Brian  (GRĒS-ē)
Griffes, Charles Tomlinson  (GRIF-əs)
Griffies, Ethel  (GRIF-ēz)
Griffith, Capt. Roney S.  (RŌN-ē)
Grijalva, Raul M.  (grē-HÄL-və)
Grimaldi, Princess Caroline  (KAR-ə-lin)
Grimke, Sarah Moore  (GRIM-kē)
Grinder, John  (GRIND-ər)
Grindinger, Larry  (GRIN-dəng-ər)
Gringrey, Phil  (GING-rē)
Grinold, Jack  (grə-NŌLD)
Grisalano, Larry  (griz-ə-LÄ-nō)
Grischuk, Oksana  (ok-SÄN-ə  gri-SHÜK)
Grizzard, George  (gri-ZÄRD)
Grizzard, Lewis  (gri-ZÄRD)
Groban, Josh  (GRŌ-bən)
Grobel, Larry  (grō-BEL)
Grodin, Charles  (GRŌD-ən)
Groener, Harry  (GRŌN-ər)
Groening, Matt  (GRĀN-ing)
Groer, Anne  (GRŌ-ər)
Grofe, Ferde  (FÛRD-ē  grō-FĀ)
Grogan, James  (GRŌ-gən)
Groh, David  (GRŌ)
Grojahn, Steve  (GRŌ-jän)
Groos, Margaret  (GRŌS)
Gropman, David  (GRŌP-mən)
Gropper, William  (GROP-ər)
Grosjean, Matthew  (GRŌ-zhän)
Gross, Arye  (ÄR-ē)
Grossbard, Ulu  (OO-loo)
Grosse, Paul  (GRŌS)
Grossinger, Jennie  (GRŌS-ing-ər)
Grote, Jerry  (GRŌ-tē)
Grote, Kurt  (GRŌT)
Groteke, Kristi  (GRŌT-ə-kā)
Grubman, Lizzie  (GROOB-mən
Grucci, Felix  (GROOCH-ē)
Grucci, Jimmy  (GROOCH-ē)
Grucci, Phil  (GROOCH-ē)
Gruenberg, Sidonie  (sē-DŌ-nē  GROO-ən-bûrg)
Gruenwald, Eric  (GROON-wäld)
Gruffudd, Ioan  (YŌ-ən  GRIF-əths)
Grunwald, Henry  (GRUN-wäld)
Grunwald, Louise  (GROON-wäld)
Grunwald, Mandy  (GRUN-wäld)
Grupper, Adam  (GROOP-ər)
Gryce, Gigi  (JĒ-jē  GRĪS)
Guardino, Harry  (gär-DĒ-nō)
Guare, John  (GWÂR)
Guarente, Leonard P.  (gwär-EN-tē)
Guarini, Frank J.  (gwär-ĒN-ē)
Guarino, Stephen  (gä-RĒ-nō)
Guber, Lee  (GOOB-ər)
Guber, Peter  (GOOB-ər)
Gucci, Aldo  (ÄL-dō  GOO-chē)
Gucci, Guccio  (GOO-chē-ō  GOO-chē)
Gucci, Maurizio  (mou-RĒT-syō  GOO-chē)
Gucci, Paolo  (POU-lō  GOO-chē)
Gucci, Rodolfo  (rō-DOL-fō  GOO-chē)
Guccione, Bob  (goo-chē-ŌN-ē)
Guddat, Gia  (JĒ-ə  gə-DÄT)
Gudenis, Thomas Lee  (gə-DĒN-is)
Guedel, John  (gə-DEL)
Guediguian, Robert  (rō-BÂR  gā-dē-GYÄ[n])
Guercio, James William  (GÛRS-ē-ō)
Guerin, James  (GÂR-in)
Guerin, Veronica  (GÂR-in)
Guerrero, Lisa  (LĒS-ə  gə-RÂR-ō)
Guerrero, Richard  (gə-RÂR-ō)
Guetary, Georges  (ZHÔRZH  GĒ-tä-RĒ)
Guettel, Adam  (GET-əl)
Guevara, Che  (CHĀ  gä-VÄR-ä)
Gugino, Carla  (gu-JĒN-ō)
Guhdija, Mustafa  (MOOS-tə-fə  GÜD-yä)
Guidall, George  (gwi-DEL)
Guidera, Debra  (gi-DÂR-ə)
Guidone, Jack  (gü-DŌN)
Guidry, Greg  (GID-rē)
Guidry, Ron  (GID-rē)
Guigere, Russ  (ji-GÂR)
Guigliano, Robert  (joo-lē-ÄN-ō)
Guilaroff, Sidney  (GIL-ə-rôf)
Guild, Nancy  (GĪLD)
Guiles, Fred Lawrence  (GĪLZ)
Guillaume, Robert  (gē-YŌM)
Guillem, Sylvie  (gē-YEM)
Guillen, Michael  (GIL-ən)
Guillen, Ozzie  (GĒ-yen)
Guillermin, John  (GIL-ir-mən)
Guimond, Capt. Gary A.  (GĒ-mōnd)
Guinan, Texas  (GĪ-nən)
Guiness, Loel  (LŌ-əl)
Guinier, Lani  (LÄN-ē  gwi-NĒR)
Guise, Jean Pierre  (GĒZ)
Guisewite, Cathy  (GĪS-wīt)
Guitry, Sacha  (GĒ-trē)
Guizar, Tito  (Amer.- gi-ZÄR;  Span.- GĒ-sär)
Gul, Hamid  (HÄ-mid  GOOL)
Gulager, Clu  (KLOO  GOOL-ə-gər)
Guldahl, Ralph  (GOOL-däl)
Guleghina, Maria  (goo-LEG-ēn-ə)
Gullo, Stephen  (gə-LŌ)
Guohong, Gu  (GOO-GWÄ-HONG)
Guralnick, Peter  (gûr-AL-nik)
Gurdjieff, George  (gûr-JĒF)
Gurewitsch, David  (gûr-Ā-vich)
Gurganus, Allan  (gər-GAN-is)
Gushee, Larry  (gə-SHĒ)
Gussow, Mel  (GUS-ō)
Guterson, David  (GOO-tər-sən)
Gutfreund, John  (GOOT-frend)
Guth, Alan H.  (GOOTH)
Gutierrez, Gerald  (goo-TÂR-ez)
Gutierrez, Luis V.  (loo-ĒS  goo-tē-ÂR-ez)
Gutknecht, Gil  (GOOT-nek)
Guttenberg, Steve  (GOOT-ən-bûrg)
Guttentag, Lucas  (GOOT-ən-täg)
Guttmacher, Allan  (GOOT-mäk-ər)
Guy-Blache, Alice  (GĒ-blä-SHĀ)
Guy, DeJuan  (də-WÄN)
Guzman, Luis  (loo-ĒS  GOOS-män)
Guzman, Pablo  (GOOZ-män)
Guzy, Carol  (GOOZ-ē)
Gwynne, Anne  (GWIN)
Gwynne, Fred  (GWIN)
Gygax, Gary  (GĪ-gax)
Gyllenhaal, Jake  (JIL-in-hôl)
Gyllenhaal, Maggie  (JIL-in-hôl)
Gynt, Greta  (GINT)

Key to pronunciation

Back to top

H

Haacke, Hans  (HÄNZ  HÄ-kə)
Haag, John  (HĀG)
Haak, Scott  (HĀK)
Haas, Dolly  (HÄS)
Haas, Hugo  (HÄS)
Haas, Lukas  (HÄS)
Haas, Philip  (HÄS)
Haass, Richard  (HÄS)
Habegger, Alfred  (HÄ-beg-ər)
Haber, Alan  (HĀ-bər)
Haber, Joyce  (HĀ-bər)
Habib, Philip C.  (hä-BĒB)
Habibie, Bacharuddin Jusef  (BÄK-hä-roo-den  yoo-SUF  hä-BĒB-ē)
Habre, Hissene  (ē-SEN  ä-BRĀ)
Hachigian, Nina  (NĒN-ə  hä-SHĒ-gē-an)
Hackes, Peter Quinn  (HAK-əs)
Hackl, Georg  (GĀ-ôrg  HÄK-əl)
Hadary, Jonathan  (hä-DÄR-ē)
Haddad, Habib  (hä-BĒB  hä-DÄD)
Haden, Charlie  (HĀD-ən)
Haden, Sara  (HĀD-ən)
Haden-Guest, Anthony  (HĀD-ən)
Hader, Bill  (HĀD-ər)
Hadera, Israel  (hä-DER-ə)
Hadley, Leila  (LĪL-ə)
Haefele, Dan  (HĀF-lē)
Haenschen, Gustave  (HEN-shən)
Haenszel, William M.  (HEN-səl)
Hagar, Sammy  (HĀ-gär)
Hagee, Michael  (HĀ-gē)
Hagelin, John  (HĀG-ə-lən)
Hagelin, Rebecca  (HĀG-ə-lən)
Hagen, Donna  (HĀG-ən)
Hagen, Jean  (HĀG-ən)
Hagen, Kevin  (HĀG-ən)
Hagen, Nina  (NĒ-nä  HÄ-gən)
Hagen, Ray  (HĀG-ən)
Hagen, Robert  (HĀG-ən)
Hagen, Uta  (OOT-ə  HÄ-gən)
Hagen, Walter  (HĀG-ən)
Hager, John  (HĀ-gər)
Hager, Robert  (HĀ-gər)
Hagerthy, Ron  (HAG-ər-tē)
Haggard, Piers  (PĒRZ  HAG-ərd)
Hagin, Joe  (HĀG-ən)
Hagman, Maj [Mrs. Larry]  (MĪ)
Haigh, Kenneth  (HĀG)
Haim, Corey  (HĀM)
Haimes, Todd  (HĀMZ)
Hainisch, Michael  (HĪ-nish)
Haise, Fred  (HĀZ)
Haislett, Nicole  (HĀZ-lət)
Hajdu, David  (HĀ-doo)
Hajdys, Dorothy  (HĀ-jis)
Hajee, Karim  (kä-RIM  HÄ-jē)
Hajos, Mitzi  (HOI-əs)
Hakim, Albert  (hä-KĒM)
Halberstam, David  (HAL-bər-stam)
Halbreich, Kathy  (HÄL-brīsh)
Halee, Roy  (HAL-ē)
Haleloke  (hä-lē-LŌ-kē)
Halevy, David  (hä-LEV-ē)
Halevy, Efraim  (EF-rəm  hä-LEV-ē)
Halicki, H.B. "Toby"  (HAL-ə-kē)
Hall, Arsenio  (är-SIN-ē-ō)
Hallam, Nick  (HÄL-əm)
Halle, Kay  (HAL-ē)
Haller, Lea  (LĒ-ə  HAL-ər)
Hallstrom, Lasse  (LÄS-ə HÄL-strəm)
Halop, Billy  (HAL-əp)
Halop, Florence  (HAL-əp)
Hambleton, Lt.Col. Iceal E.  (IS-ē-əl)
Hamed, Prince Naseem  (nä-SĒM  hä-MED)
Hamel, Veronica  (HAM-il)
Hamelin, Charles  (HAM-lin)
Hamer, Dean  (HĀM-ər)
Hamer, Rusty  (HĀM-ər)
Hamill, Dorothy  (HAM-əl)
Hamill, Mark  (HAM-əl)
Hamm, Mia  (MĒ-ə  HAM)
Hamm, Morgan  (HÄM)
Hamm, Paul  (HÄM)
Hammer, Jan  (YÄN  HÄM-ər)
Hammerstein, Arthur  (HAM-ər-stīn)
Hammerstein, Elaine  (HAM-ər-stīn)
Hammerstein, Oscar  (HAM-ər-stīn)
Hammerstein, William  (HAM-ər-stīn)
Hammett, Dashiell  (DASH-əl)
Hanchett, Jim  (HAN-chet)
Handley-Greaves, Paul  (GRĒVZ)
Haney, Carol  (HĀN-ē)
Hanff, Helene  (hə-LĀN  HANF)
Hanh, Thich Nhat  (TIK  NÄT  HÄN)
Hanngi, Kristin  (HAN-jē)
Hanratty, Carl  (HAN-rat-ē)
Hansen, Liane  (LĒ-an)
Happ, J.A.  (JĀ  HAP)
Haradinaj, Ramush  (rä-MOOSH  hä-rä-DĒ-nī)
Harareet, Haya  (HĪ-ə  HÄR-ə-rēt)
Hardaway, Hannah  (HÄN-ə  HÄRD-ə-wā)
Harden, Uva  (OOV-ə)
Harding, Tonya  (TON-yə)
Hardwicke, Cedric  (SĒD-rik)
Harens, Dean  (HAR-ənz)
Hargis, Billy James  (HÄR-jis)
Hargis, Tom  (HÄR-gis)
Hargitay, Mariska  (mə-RISH-kə  HÄR-gi-tā)
Hargitay, Mickey  (HÄR-gi-tā)
Hargreaves, Alec  (HÄR-grāvz)
Hargreaves, Alice Liddell  (LID-əl  HÄR-grēvz)
Hark, Tsui  (CHOI  HOK)
Harkarvy, Benjamin  (här-KÄR-vē)
Harmetz, Aljean  (AL-jēn)
Harolde, Ralf  (HAR-əld)
Harpenau, Lou  (HÄR-pə-nou)
Harrah, Madge  (HAR-ə) 
Harrice, Cy  (HAR-is)
Harris, Radie  (RĀD-ē)
Harrison, Doane  (DŌN)
Harry, Jackee  (ja-KĀ)
Harryhausen, Ray  (HAR-ē-hou-zən)
Harteis, Richard  (HÄR-tīs)
Hartke, Father Gilbert V.  (HÄRT-kē)
Hartke, Vance  (HÄRT-kē)
Hartley, Mariette  (MAR-ē-et)
Hartley-Margolin, David  (MÄR-gə-lən)
Hartman, Brynn  (BRIN)
Hartzell, Clarence  (HÄRT-səl)
Harum, Eivind  (Ā-vənd  HAR-əm)
Harvuot, Clifford  (HÄR-voo-ō)
Harwood, Gean  (JĒN)
Hasan, Nidal Malik  (nē-DÄL  mä-LĒK  hä-SÄN)
Hasek, Dominic  (HÄ-shek)
Hasek, Jaroslav  (YÄR-ō-släv  HÄ-sek)
Haseltine, William  (HĀ-zəl-tīn)
Hasen, Dora  (HA-sən)
Hasen, Irwin  (HĀ-sən)
Hasenfus, Eugene  (HÄS-ən-foos)
Hashimoto, Ryutaro  (RYOO-TÄ-RŌ  häsh-ē-MŌ-tō)
Haslam, Nicky  (HAZ-ləm)
Haspiel, James  (HAS-pēl)
Hassan, Abdoulkassim Salat  (äb-dool-KÄ-sem  SÄ-lät  HÄS-än)
Hassilev, Alex  (HAS-ə-lev)
Hasso, Signe  (SĒN-yä  HÄS-ō)
Hastert, Dennis  (HAS-tərt)
Hastings, Alcee L.  (AL-sē)
Hatta, Kayo  (KĀ-ō  HÄT-ə)
Hattie, Hilo  (HĒL-ō)
Hattoy, Bob  (hä-TOI)
Haubegger, Christy  (HOU-beg-ər)
Hauck, Frederick "Rick"  (HOUK)
Hauenstein, Richard  (HOU-ən-stīn)
Hauer, Rutger  (HOU-ər)
Hauerwas, Stanley  (HOU-ər-wäs)
Haugen, Greg  (HOU-gən)
Hause, Frank  (HOUS)
Hauser, Gayelord  (HOU-zər)
Havel, Hippolyte  (hi-POL-ə-tə  HAV-əl)
Havel, Vaclav  (VÄTS-läf  HÄV-əl)
Havens, Bob  (HĀV-ənz)
Havens, Richie  (HĀV-ənz)
Haver, June  (HĀV-ər)
Havers, Nigel  (NĪ-jəl  HĀV-ərz)
Haverty, Larry  (HAV-ər-tē)
Havrilla, Alois  (ə-LOI-əs  häv-RIL-ə)
Hawass, Zahi  (ZÄ-hē  HÄ-wäs)
Haworth, Jill  (HÄ-wûrth)
Hay, Colin  (KOL-in)
Hayakawa, Sessue  (SES-yoo  hī-ə-KÄ-wä)
Hayde, Michael J.  (HĀD)
Haydn, Richard  (HĪD-ən)
Hayek, Julie  (HĀ-yek)
Hayek, Salma  (SÄL-mä  HĪ-ak)
Haynes, Gibby  (GIB-ē)
Hayslip, Le Ly  (LĀ-LĒ)
Hayward, Louis  (LOO-ē)
Hazan, Joe  (HĀZ-ən)
Headey, Lena  (HĒ-dē)
Headly, Glenne  (GLEN  HED-lē)
Heald, Anthony  (HĒLD)
Heaney, Seamus  (SHĀM-əs  HĒ-nē)
Heaven, Mary Ann  (HEV-ən)
Heber, David  (HĒB-ər)
Heche, Anne  (HĀCH)
Hechinger, John  (HEK-in-jər)
Heckart, Eileen  (HEK-ərt)
Hedaya, Dan  (hə-DĀ-yə)
Heder, Jon  (HĒD-ər)
Hedin, Sven  (SFEN  he-DĒN)
Hedren, Tippi  (TIP-ē  HED-rən)
Hedrick, Chad  (HED-rik)
Hedwig, Ula  (OOL-ə  HED-wig)
Heene, Falcon  (FAL-kən  HĒ-nē)
Heene, Mayumi  (mī-OOM-ē  HĒ-nē)
Heene, Richard  (HĒ-nē)
Hegan, Tom  (HĒG-ən)
Hege, Gerald K.  (HĀ-gē)
Hegedus, Chris  (HEJ-i-dəs)
Hegi, Ashley  (HĀG-ē)
Hegi, Ursula  (HEG-ē)
Hegyes, Robert  (HEJ-is)
Heidebrecht, Larry  (HĪD-ə-brekt)
Heidenry, John  (HĪD-ən-rē)
Heidstra, Robert  (rō-BÂR  HĪD-strə)
Heidt, Horace  (HĪT)
Heifitz, Jascha  (YÄ-shä  HĪ-fits)
Heigl, Katherine  (HĪ-gəl)
Heil, Jennifer  (HĪL)
Heim, Scott  (HĪM)
Heimel, Cynthia  (HĪM-əl)
Heimlich, Henry  (HĪM-lik)
Heimrich, George  (HĪM-rik)
Heinlein, Robert A.  (HĪN-līn)
Heinrichs, April  (HĪN-riks)
Heinrichs, Rick  (HĪN-riks)
Heisler, Stuart  (HĪS-lər)
Heiss, Carole  (HĪS)
Helfgott, David  (HELF-got)
Helfgott, Gillian  (GIL-ē-ən  HELF-got)
Helgeland, Brian  (HEL-gə-lənd)
Heller, Trude  (TROOD-ē)
Hellinger, Mark  (HEL-in-jər)
Hellmuth, Phil  (HELM-yooth)
Helm, Brigitte  (brē-GĒT-ə)
Helm, Levon  (LĒ-von)
Helmke, Paul  (HELM-kē)
Heloise  (HEL-ō-ēz)
Helpmann, Robert  (HELP-mən)
Hemingway, Margaux  (MÄR-gō)
Hemingway, Mariel  (MAR-ē-əl)
Hemus, Percy  (HĒM-is)
Henderson III, Finis  (FĪN-is)
Henie, Sonja  (SŌN-yä  HEN-ē)
Henke, Bob "Willard"  (HANK)
Henkes, Kevin  (HENK-is)
Hennard, George  (hə-NÄRD)
Henninger, Brian  (HEN-ing-gər)
Henri, Robert  (HEN-rī)
Henrich, Christy  (HEN-rich)
Henreid, Paul  (HEN-rēd)
Henritze, Bette  (BET-ē  hen-RITS-ē)
Henry, Sherrye  (SHER-ē)
Henry-Haye, Gaston  (ÄN-rē-ī)
Hensarling, Jeb  (HEN-sər-ling)
Henshall, Ruthie  (HEN-shəl)
Herczeg, Geta  (GĒT-ä  HIRT-sek)
Herge  (ÂR-JĀ)
Herges, Matt  (HÛR-jəs)
Hermann, Bernard  (HÛR-mən)
Hermann, Edward  (HÛR-mən)
Hermes, Alice  (HÛR-mēz)
Hernandez, Aileen  (ī-LĒN)
Hernandez, Runelvys  (roon-EL-vis)
Hernreich, Nancy  (HÛRN-rīk)
Herr, Michael  (HÂR)
Herrera, Carolina  (kär-ə-LĒN-ə  hə-RÂR-ə)
Herrnstein, Richard J.  (HÛRN-stīn)
Herschensohn, Bruce  (HÛRSH-ən-sən)
Hershiser, Orel  (ÔR-əl  HIRSH-hī-zər)
Hersholt, Jean  (JĒN  HÛR-shōlt)
Hertle, Ann  (HÛRT-'l)
Herz, Ralph C.  (HÛRTS)
Herzfeld, John  (HÛRTS-feld)
Herzigova, Eva  (Ā-və  hûrts-ə-GŌ-vä)
Herzog, Jacques  (ZHÄK  HURT-zog)
Heseltine, Michael  (HES-əl-tīn)
Hesse, Herman  (HÂR-män  HES-ə)
Hesse, Karen  (HES)
Hesse, Paul  (HES)
Hesseltine, Stark  (HES-əl-tīn)
Hesseman, Howard  (HES-mən)
Hewitt, Alan  (HYOO-ət)
Hewitt, James  (HYOO-ət)
Hewitt, Jennifer Love  (HYOO-ət)
Heydt, Louis Jean  (LOO-ē-JĒN  HĪT)
Heyerdahl, Thor  (TÔR  HĀ-ər-dol)
Heyns, Penny  (HĀNZ)
Heyward, DuBose  (də-BŌS)
Hiaasen, Carl  (HĪ-ə-sən)
Hier, Marvin  (HĪ-ər)
Hiestand, John [Bud]  (HĒ-stand)
Higginbotham, J.C.  (HIG-in-bot-əm)
Higham, Charles  (HĪ-əm)
Higham, John  (HĪ-əm)
Hiken, Nat  (HĪK-ən)
Hilaire, Andrew  (hi-LÂR)
Hildyard, Jack  (HILD-yərd)
Hileman, Ron  (HĪL-mən)
Hilferty, Susan  (HIL-fər-tē)
Hilfiger, Tommy  (HIL-fig-ər)
Hill, Dule  (doo-LĀ)
Hill, Leitha  (LĒ-thə)
Hilleary, Van  (HIL-ə-rē)
Hinajosa, Maria  (hēn-ə-HŌS-ə)
Hingis, Martina  (HING-əs)
Hinojosa, Ruben  (roo-BEN  ēn-ə-HŌS-ə)
Hinske, Eric  (HIN-skē)
Hira, Nadira  (nä-DĒR-ə  HĒR-ə)
Hirsch, Louis A.  (LOO-is)
Hitchcock, Alma  (AL-mə)
Hite, Shere  (SHÂR  HĪT)
Hitler, Adolf  (AD-olf)
Hitz, Elsie  (HĪTS)
Hjejle, Iben  (ĒB-ən  YĪ-lē)
Hjelle, Anne  (YEL-ə)
Hlibok, Bruce  (LĒ-bok)
Hnida, Kate  (NĪ-də)
Hoagland, Jim  (HŌG-lənd)
Hoare, Philip  (HÔR)
Hoare, Sir Samuel  (HÔR)
Hobby, Oveta Culp  (ō-VĒT-ə)
Hoberecht, Earnest  (HŌ-brīt)
Hoblit, Gregory  (HOB-lit)
Hoch, Danny  (HOK)
Hoch, Edward D.  (HŌK)
Hoch, Winton C.  (HŌK)
Hochberg, Adam  (HOK-bûrg)
Hochberg, Faith  (HOK-bûrg)
Hochevar, Luke  (HŌ-chē-vər)
Hochman, Julius  (HOK-mən)
Hochman, Larry  (HOK-mən)
Hochswender, Woody  (HOKS-wen-dər)
Hodapp, Ann  (HŌ-dap)
Hodeir, Andre  (ō-DÂR)
Hodel, Donald P.  (hō-DEL)
Hodel, George  (hō-DEL)
Hodel, Steve  (hō-DEL)
Hodel, Tamar.  (TAM-är  hō-DEL)
Hodes, Art  (HŌ-dēz)
Hodes, Stuart  (HŌDZ)
Hodiak, John  (HŌD-ē-ak)
Hoechlin, Tyler  (HEK-lin)
Hoeffel, Joseph M.  (HUF-əl)
Hoefflin, Steven  (HOF-lin)
Hoekstra, Peter  (HOOK-strə)
Hoene, Gladys  (HĀ-nē)
Hoerchner, Susan  (HIRSH-nər)
Hoess, Rudolf  (HÜS)
Hoevet, Ronald  (HŌ-vit)
Hoeye, Michael  (HOI)
Hoffman, Cecil  (SES-əl)
Hoffman, Dezo  (DEZ-ō)
Hoffmann, Banesh  (BĀN-ish)
Hoffpauir, Micah  (HOF-pou-ər)
Hofheimer, Charlie  (HOF-hī-mər)
Hofsiss, Jack  (HOF-sis)
Hoge, James F.  (HŌG)
Hoh, Matthew  (HŌ)
Hoiles, Chris  (HOILZ)
Hokinson, Helen  (HŌK-in-sən)
Holden, Mari  (MÄR-ē)
Holdsclaw, Chamique  (shä-MĒK-wä  HŌLDS-klô)
Holland, Agnieszka  (äg-nē-ESH-kä)
Holland, Tara Dawn  (TAR-ə)
Hollander, Xaviera  (zav-ē-ÂR-ə)
Hollmann, Mark  (HŌL-mən)
Holman, Kwame  (KWÄM-ē  HŌL-mən)
Holobaugh, James  (HÔL-i-bô)
Holsclaw, Doug  (HŌL-sklô)
Holton, Eilish  (Ī-lish  HŌLT-ən)
Holum, Dianne  (HOL-əm)
Holum, Kirsten  (KĒRS-tən  HOL-əm)
Holving, Thomas  (HŌL-ving)
Holyfield, Evander  (e-VAN-dər  HŌ-lē-fēld)
Homeier, Skip  (HŌ-mī-ər)
Homolka, Oscar  (hō-MŌL-kə)
Homze, Dr. Edward L.  (HOM-zē)
Honderich, Ted  (HON-der-ik)
Honecker, Robert  (HON-ə-kər)
Honess, Peter  (HŌ-nes)
Hongbo, Zhao  (ZHOU  HUNG-bo)
Hongisto, Richard  (hong-GĒS-tō)
Honig, Lucy  (HON-ig)
Honsou, Djimon  (JĪ-mən  HON-soo)
Hookano, Lance Henry  (hō-ō-KÄ-nō)
Hooper, Tobe  (TŌB-ē)
Hoppe, Willie  (HOP-ē)
Hormel, George "Geordie"  (JÔRD-ē  hôr-MEL)
Hormel, James  (hôr-MEL)
Horn, Camilla  (kə-MIL-ə)
Horney, Karen  (HÔR-nī)
Hornocker, Maurice  (HÔR-nok-ər)
Hornstein, David  (HÔRN-stēn)
Horsley, Lee  (HÔRZ-lē)
Horst, Louis  (LOO-ē)
Horszowski, Mieczyslaw  (mye-chi-SWÄF  hôr-SHOF-skē)
Horvitz, Louis J.  (LOO-is)
Hoshino, Naoki  (nä-Ō-kē  hō-SHĒ-nō)
Hossack, Mike  (HÄ-sak)
Hoster, Brenda L.  (HOST-ər)
Hostettler, John  (HŌ-stet-lər)
Hotaling, Donald  (HŌ-tāl-ing)
Hottelet, Richard C.  (HOT-ə-let)
Hottois, Rita  (hō-TWÄ)
Houdek, Vladimir  (HŌ-dek)
Houellebecq, Michel  (mē-SHEL  WEL-bek)
Hougan, James  (HŌG-ən)
Hougen, Ed  (HOU-gən)
Hough, Derek  (HUF)
Hough, Julianne  (HUF)
Hough, Lefty  (HUF)
Hough, Will  (HUF)
Houghteling, Laura (HŌT-ə-ləng)
Houghton, Arno  (HŌT-ən)
Houghton, Buck  (HŌT-ən)
Houghton, Katharine  (HŌT-ən)
Houghton, Morris  (HŌT-ən)
Houk, Ralph  (HOUK)
Hould-Ward, Ann  (HOOLD)
Hoult, Nicholas  (HŌLT)
Hounsou, Djimon  (JĪ-mon  HOUN-soo)
Houphouet-Boigny, Felix  (oo-foo-ĒT-bwän-YĒ)
Houseman, John  (HOUZ-mən)
Houston, David F.  (HYOOS-tən)
Hoving, Thomas  (HŌ-ving)
Howe, Louis  (LOO-ē  HOU)
Hoyningen-Heune, George  (HOI-nən-jən  HOO-nā)
Hrawi, Elias  (i-LĒ-əs  HRÔ-wē)
Hrbek, Kent  (HÛR-bek)
Hrdy, Sarah Blaffer  (HUR-dē)
Hriko, Kimberly  (hə-RĒK-ō)
Hriko, Stephen  (hə-RĒK-ō)
Hrkach, Jack  (HÛR-käsh)
Hsiao-hsien, Hao  (HŌ  SHAU-SHEN)
Hu, Kelly  (HOO)
Huang, Helen  (WONG)
Huang, John  (WONG)
Hubbe, Nikolaj  (HYOO-bä)
Huber, Guenther  (GOON-tər  HOO-bər)
Huber, Harold  (HYOO-bər)
Hubert, Laetitia  (lä-TĒS-ē-ä  oo-BÂR)
Hubley, Emily  (HUB-lē)
Hubley, Faith  (HUB-lē)
Hubley, John  (HUB-lē)
Hubley, Season  (HYOOB-lē)
Hubley, Whip  (HYOOB-lē)
Hueston, John C.  (HYOOS-tən)
Huffaker, Bob  (HUF-ə-kər)
Huffine, Ray  (HOO-fīn)
Hugueny, Sharon  (HYOO-gə-nē)
Hughes, Barnard  (BÄR-nərd)
Hughley, D.L.  (HYOOG-lē)
Hugunin, Lee  (HUG-ə-nin)
Huilan, Mo  (MŌ-HWĒ-LÄN)
Huisentruit, Jodi  (HOOZ-ən-troot)
Huish, Justin  (HYOO-əsh)
Huizenga, H. Wayne  (HĪ-zeng-ə)
Huizenga, Robert  (hī-ZENG-gə)
Hujar, Peter  (HOO-jär)
Hu Jintao  (HOO JIN-TOU)
Hulce, Tom  (HULS)
Hulik, Jim  (HYOO-lik)
Hulshof, Kenny (HULZ-hof)
Hume, Benita  (HYOOM)
Humi, Joshua  (HYOOM-ē)
Huncke, Herbert  (HUNG-kē)
Hunger, Daniela  (dän-YEL-ə  ÜNG-gər)
Hunter, Ian  (Ē-ən)
Hunter, Rielle  (rē-EL)
Huppert, Isabelle  (ēs-ä-BEL  hoo-PÂR)
Hurkos, Peter  (HÛR-kōs)
Hurok, Sol  (HYOOR-ok)
Hurrell, George  (hûr-EL)
Husing, Ted  (HYOOZ-ing)
Hussein, Ibrahim  (Ē-brä-him  hoo-SĀN)
Hussein, Saddam  (sä-DÄM  hoo-SĀN)
Husseini, Faisal Al-  (FĪ-sul  äl-hoo-SĀN-ē)
Husserl, Priscilla  (HYOO-sûrl)
Huston, Angelica  (HYOOS-tən)
Huston, John  (HYOOS-tən)
Huston, Walter  (HYOOS-tən)
Hutchence, Michael  (HUCH-ənz)
Hutchinson, Asa  (ĀS-ə)
Huth, Angela  (HOOTH)
Hutton, Ina Ray  (ĪN-ə)
Huyck, Peter  (HĪK)
Hwang, David Henry  (WONG)
Hwerta, Dolores  (HWERT-ä)
Hyams, Joe  (HĪ-əmz)
Hyams, Leila  (LĪL-ə  HĪMZ)
Hybl, William  (HIB-əl)
Hylton, Jack  (HIL-tən)
Hymel, Gary  (hē-MEL)
Hymns, Richard  (HIMZ)
Hynde, Chrissie  (HĪND)
Hynes, Garry  (HĪNZ)
Hyslop, Dr. Theophilus  (thē-OF-ə-lis  HIZ-ləp)
Hytner, Steve  (HĪT-nər)

Back to top


Library of Congress Home      NLS Home      Comments about NLS to nls@loc.gov

About this site      Comments about this site to the NLS Reference Section

Posted on 2011-02-16